Slavnostní večer k 25. výročí založení hradecké charity

Slavnostní večer k 25. výročí založení hradecké charity

V předvečer 25. výročí založení Oblastní charity Hradec Králové  proběhlo za přítomnosti významných hostů,  pracovníků, podporovatelů, spřízněných duší naší ogranizace SLAVNOSTNÍ SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ. 

Všechny přítomné pozdravil úvodem ředitel OCH HK Mgr. Václav Hrček.  Zdravice pronesli významní hosté - Mons. Mgr. Josef Socha, papežský prelát, primátor města Hradec Králové Mudr.  Zdeněk Fink a RNDr. Slavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HKJiří Stejskal, ředitel Diecézní katolické charity Hradec Králové. Přítomné v průběhu večera pozdravila i Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Hradec Králové. 

Akci moderovala dobrá duše hradecké charity PhDr.Eva Zálešáková.

Slavnostní setkání bylo rozděléné do dvou blok. V prvním se k moderování připojila i dvojice studentů Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína - Jan Spudil a Anička Mědílková, kteří neformálně a s mladickým humorem a lehkostí představili činnost všech osmi středisek.

Druhá část patřila oceňování 25 pracovníků a dobrovolníků.Slavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HK

Ocenění získali:

Zdeňka Koutníková obětavě vede Domov pro matky s dětmi od jeho založení v roce 2002. S podporou svých kolegyň dokázala Zdena Koutníková z azylového domu vytvořit bezpečné, klidné a vlídné místo, kde přebývá pochopení, zájem a naděje, kde již nikdo na své starosti není sám. Díky jejímu přístupu se k Domovu Slavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HKhlásí i řada dlouhodobých podporovatelů.

Alena Zavřelová pracuje v Domově pro matky s dětmi od jeho založení, jako sociální pracovnice. Byla a je velkou oporou kolegyním i vedoucí domova, kterou také zastupovala. Duch její osobnosti se do Domova zřetelně otisknul. Klienti i kolegyně ji znají jako ochotnou, obětavou, vždy připravenou pomoci.

Romana Pavlíčková, asistentka z Domova pro matky s dětmi, za její nasazení a zodpovědnost. V týmu vystupuje s přirozenou autoritou a lidskostí a její úsměv ve tváři přináší klid i do těžkých situací, které služba přináší.Slavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HK

Markéta Bohuslavová za dlouholetou vysoce profesionální, rychlou a obětavou práci vedoucí Charitní ošetřovatelské služby, za její klidný přístup a otevřenost.

Renáta Bajerová  za dlouholetou spolehlivou práci v domácí ošetřovatelské službě i hospicové péči, její empatii i hledání nových přístupů pro ještě lepší péči o pacienty, je oporou vedoucí služby

Zdravotní sestra domácí péče Nataša Rálišová  za dlouholetou výbornou práci, pečlivost u pacientů i v dalších činnostech, a osvěžující roli v týmu.

Martin Večeřa, první muž ve vedení Charitní pečovatelské služby - za perfektní zajištění kvalitní péče našim klientům, za vytvoření příjemné pracovní atmosféry ve velkém týmu pečovatelek a pečovatelů.

Jana Matějíčková pracuje jako pečovatelka od 1. 4. 2007. Patří jí dík za pSlavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HKečlivost, obětavost a ochotu, trpělivost a pozornost, se kterou přistupuje ke všem lidem i k náročné práci, která je pro ni posláním.

Lenka Hodková, vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím - za profesionální a obětavou práci na vysoké odborné úrovni, organizačního a přátelského ducha, vstřícnost, flexibilitu a otevřený přístup ke kolegyním a kolegům.

Miloslava Kociánová, sociální pracovnice Intervenčního centra a předtím Domu Matky Terezy za její zodpovědnost, profesionalitu, zájem o druhé.

Pavlína Chmelíková, vedoucí Střediska rané péče Sluníčko - za vstřícný, přátelský a profesionální přístup nejen k malým klientům a jejich rodinám, za odbornou a lidskou oporu svému týmu a ostatním spolupracovníkům, i za její za ochotu a humor.

Gerta Zadinová za dlouholetou vytrvalou práci v hospodářském středisku, nejdříve ekonomickou, nyní personální, za její pečlivost.Slavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HK

Dana Pechová jako výborný organizátor, se svou tvořivostí, vytrvalostí, trpělivostí a zdravým úsudkem vede Dům Matky Terezy. Její vnitřní klid, otevřená komunikace a vlídné chování se projevují vůči lidem z ulice i jejím kolegům.

Petr Macl pracuje v Oblastní charitě Hradec Králové již 21 let, nejdříve jako asistent v azylovém domě pro muže, a nyní již 11 let jako terénní sociální pracovník nízkoprahového denního centra Domu Matky Terezy. Je houževnatým zastáncem těch nejzapomenutějších lidí, kteří zažívají jeho pochopení a respekt. Osvěžuje nás svým nadhledem a humSlavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HKorem.

Jitka Jirmanová, dokázala nastavit smysluplné fungování kreativní dílny Domu Matky Terezy a zasloužila se o zvýšení úrovně výrobků klientů a o to, že dílna získala a udržela si své stálé zákazníky. Uměla laskavě komunikovat s klienty a zároveň být pevná tam, kde to bylo třeba. Pečlivě předala své dovednosti a zkušenosti pracovnici, která ji po odchodu do důchodu nahradila.

 MUDr. Eva Richterová, bez ní by domácí hospicová péče nebyla, první podala pomocnou ruku, podpořila sestry a mnoho je naučila. Zpočátku byla jediným lékařem pro návštěvy pacientů i telefonické konzultace.

Viera Ivanovová má za sebou v charitě 18 let, jako zdravotní sestra a vrchní sestra charitní ošetřovatelské služby, a jako vedoucí Domácí hospicové péče Hradec Králové. Po letech praxe v ošetřovatelské službě vyústilo její pracovní zaměření k pomoci k lidem, kteří chtějí zemřít doma. Podařilo se jí vybudovat službu Domácí hospicové péče v Hradci Králové. Obklopila se skvělými lidmi a získala uznání a podporu lékařů a odborné veřejnosti. Právem jí patří velký obdiv a poděkování za veškerou její práci, za lásku, kterou rozdáváSlavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HK.

Zdislava Čepelková za její přátelský přístup a empatii, citlivé vedení týmu Poradny pro lidi v tísni, vysokou odbornost i zdravý úsudek, ochotu a oporu.

Lenka Pumrová za její dlouholetou práci vedoucí a terapeutky Poradny pro lidi v tísni, odbornost, rozjezd péče o pozůstalé, odbornost a týmového ducha.

Dobrovolnice Jolana Anděrová je mírná dobrá duše, která se snad ani neumí mračit. Z její tváře lze snadno vyčíst vlídnost, přívětivost, skromnost. Je vždy ochotná a připravená jakkoliv a kdykoliv pomoci. Pravidelně již několik let dochází do Sociálního šatníku. Účastnila se mnoha dobrovolnických akcí.

Dobrovolník Petr Štěpánek,  přátelský, obětavý a prima člověk. Sám najde, co je potřeba udělat, zajímá se, vozí nářadí, sežene vše potřebné. Vždy se stará, jestli je ještě něco třeba zařídit a s něčím dalším pomoci. Když se nějaké akce účastní, je pro všechny zárukou skvělé nálady.

Petra Zíková, má na starosti dobrovolníky a publicitu charity, skvělá organizátorka, ceníme si její srdečnosti, otevřenosti, obětavosti, neuvěřitelné rychlosti a výkonnosti, je nevyčerpatelným gejzírem nových nápadů, velice úspěšně prezentuje charitu.

Renáta Špačková za její organizační dovednost, dotahování spousty věcí, pečlivSlavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HKost, pozornost a empatii, smysl pro spravedlnost, oporu.

Renata Marečková je z nás nejdéle v  charitní službě, již 23. rok. Začínala jako pečovatelka, pak pečovatelskou službu vedla, nyní pracuje jako účetní. Po celou dobu pracuje svědomitě a poctivě, s velkou ochotou, i svojí veselostí a humorem velmi prospívá celému týmu.

Monika Novotná za její nadhled, pečlivost, vyřešení a dotažení spousty složitých úkolů, je oporou kolegům i řediteli, svým pozitivním přístupem a humorem přispívá k dobré náladě v týmu.

 

Ředitel Mgr. Václav Hrček poděkoval pracovníkům, dobrovolníkům, spolupracujícím orgamizacícm, lidem z obcí, měst za podporu tříkrálové sbírky, dárcům a všem, kteří jakkoliv Oblastní charitu Hradec Králové podporují a pomáhají ji.

V rámci programu se uskutečnila i projekce krátkého  filmu o začátcích Oblastní charity Hradec Králové, ve kterém za szačátky  hradecké charity zavzpomínali Ing. Anna Hušková - první ředitelka OCH HK, Marie Retíková - 1. vrchní sestra domácí péče, Ing. Viktorie Melicharová - zakladatelka Sociálního šatníku, Jarmila Strejcová - hlavní koordinátora událostí spojených se vznikem  hradecké charity a Dáda Doležal, jeden ze zakladatelů Azylového domu pro muže.

Po ukončení oficiálního programu následoval raut a skvělá hudební produkce skupiny Jazzpolice.Slavnostní akce přoi příležitosti oslavy 25. výročí OCH HK

Večerem provázeli skvělými osvěžujícími hudebními vstupy mladí hudebníci z akordeonového orchestru Safari ze ZUŠ Střezina, pod vedením Mgr. Radka Škeříka a závěr patřil dívčímu sboru Královéhradeckého dětského sboru Jitro v čele s Prof. Jiřím Skopalem. Oběma tělesům upřímně děkujeme za profesionální výkony a radost, kterou vnesli do konferenčního sálu hotelu Černigov.

 

Děkujeme Štěpánu Kadeřábkovi, řediteli Hotelu Černigov za bezplatný pronájem sálu a zapůjčení techniky.

Děkujeme za příspěvek k pohoštění  Barboře Hamplové z McDonald´s, Ing. Janě Lukešové z  Bazalky a Miloslavu Hofmanovi z Cukrárny U Flašinetáře.