Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Výroční zpráva OCH HK za rok 2014

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu za rok 2014. Naleznete v ní informace o jednotlivých střediscích, o práci dobrovolníků, a dalších aktivitách organizace. Nechybí ekonomické informace a poděkování všem lidem, kteří během uplynulého roku jakkoliv pomohli či přispěli.

Vážení přátelé, přinášíme Vám výroční zprávu o činnosti Oblastní charity Hradec Králové za rok 2Výroční zpráva 2014014.

Rádi bychom, abyste z následujících stránek vyčetli nejen statistické a ekonomické údaje, ale abyste s námi okusili něco z té naděje, kterou se v charitní práci pokoušíme přinést do životů lidí, a jejíž probuzení s nimi míváme možnost prožívat.

Naděje, že na těžkosti v životě nejsme sami. Že může být na světě někdo, komu na nás záleží. I to, že vzájemná pomoc lidí pomůže přenést se i přes chvíle, kdy jsme sami v koncích.

Také letos se širokému týmu pracovníků podařilo zajistit poskytování všech našich stávajících služeb pro seniory a nemocné, lidi bez domova, rodiny pečující o dítě s postižením, oběti domácího násilí, lidi v nouzi nebo v krizi. Středisko rané péče Sluníčko oslavilo deset let své činnosti.

Domácí hospicová péče Hradec Králové, která je nejmladší službou naší charitní rodiny, potvrdila svou potřebnost i životaschopnost. V tomto roce jsme věnovali velkou pozornost kvalitě našich služeb. Úspěšně probíhá revize metodických postupů, pokročili jsme dále i ve způsobu dokumentace služeb. Citelný byl i pokrok v zajištění technických činností a údržby. Díky iniciativě několika odborníků a na základě řady podnětů nejen z lékařského prostředí začala pracovní skupina připravovat možné varianty vzniku charitního lůžkového hospice v Hradci Králové.

Chtěl bych zde poděkovat všem spolupracovníkům za jejich vytrvalost a nasazení v každodenní práci, za jejich pečlivost i obětavost, za tvořivost v hledání cest, jak pomoci lidem, k nimž přicházíme. Charitní služba by nebyla úplná bez dobrovolníků, za jejichž obětavou pomoc chci vyjádřit velké poděkování. Také rodinám pracovníků patří dík za jejich pochopení a trpělivost. Krajem zaváděný nový způsob výpočtu fi nancí pro sociální služby nám sice přináší další administrativní zátěž, ale konečně i jasnější představu o pravděpodobných finančních zdrojích pro následující roky.

Celkový objem dotací tím však nenarostl a pro řadu činností zůstávají naší oporou dárci z řad jednotlivců a fi rem, jimž bych chtěl zde vyjádřit svou vděčnost. Jejich podporu a důvěru jsme letos zažili velmi silně, obzvláště v podpoře domácí hospicové péče a v darech Tříkrálové sbírky.

Vážíme si podpory obcí, kraje i státní správy i pochopení konkrétních lidí z těchto institucí. Vážíme si podpory pracovníků médií, díky nimž se informace o službách dostávají k potřebným.

Poděkování patří spolupracujícím školám i duchovním. Jsme vděčni všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, bez nichž by naše práce nebyla možná.

Věřím, že nám i dále zachováte svoji podporu. Přeji nám všem mnoho sil i radosti a s Boží pomocí úspěšné pokračování charitního díla !

Mgr. Václav Hrček, ředitel OCH HK

Výroční zpráva 2014, včetně kompletních ekonomických údajů