odborné sociální poradenství

Poslání

Poskytujeme důvěrnou, bezplatnou pomoc a poradenství. Nabízíme podporu a doprovázení lidem v těžké životní situaci, kterou aktuálně (v tuto chvíli) nedokáží řešit sami.

Cíle

 • klient/ ka zná svá práva a povinnosti, ví, co pro danou situaci může udělat, orientuje se v situaci a rozumí souvislostem
 • klient/ ka má informace o možných dopadech a rizicích řešení, zná postup, ví, co bude následovat
 • klient/ ka ví, jaké další služby může využívat a na koho se obrátit, zná návazné služby
 • klient/ ka, získal(a) schopnost či dovednost jak svou situaci samostatně či s podporou pracovníka řešit
 • klient/ ka zná své kompetence, je zorientovaný(á) ve vnitřních či vnějších podporách

Okruh osob

Osoby starší 18 let zejména z Královéhradeckého kraje, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit sami, ani s pomocí svých blízkých. Jedná se zejména o osoby v krizi (osoby, které mají dluhy či jsou takto ohroženi, osoby s nestabilitou v rodinných či jiných vztazích, osoby, které potřebují občansko - právní poradenství, pozůstalí), oběti trestných činů.

Zajišťujeme odborné sociální poradenství v těchto oblastech:

 • řešení dluhů
 • poradenství obětem trestného činu či těm, kteří se cítí být takto ohroženi
 • řešení situací týkající se oblasti občanských práv:
 • rodinné právo
 • dědictví
 • situaci spjatou s bydlením, např. nájemními vztahy, věcná břemena, problematika trvalého pobytu aj.
 • zorientování v systému soc. dávek.

Současně poskytujeme psychologické poradenství:  Krizová intervence, Podpůrná terapie

Neposkytujeme zastupování klientů v řízení před soudy nebo jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb. o advokacii. Služby sociálně právního poradenství jsou poskytovány pouze formou poradenství, to znamená za aktivní účasti klienta.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pracovníci Poradny při práci s klienty dodržují tyto zásady:

 • mlčenlivost - pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a bez souhlasu klienta neposkytují žádné informace nikomu jinému
 • diskrétnost - pracovníci zachovávají ohleduplný přístup, jak ve vztahu k osobě klienta, tak ke sdělovaným či poptávaným informacím
 • partnerství - pracovníci vytváří takové podmínky, aby klient mohl uplatnit v průběhu poskytování služby vlastní vůli a sám zvolit postup, a to s porozuměním důsledku své volby. Pomáhají s návrhem řešení situace klienta, rozhodnutí zůstává vždy na něm;
 • nestrannost - při společné práci pracovníci respektují názory, smýšlení a přesvědčení klienta, bez hodnocení jeho minulosti. Poskytují informace nezávisle na dalších institucích a organizacích.

Tyto činnosti jsou poskytovány zdarma dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. V rámci poskytování služby PLT nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby a instituce. Snažíme se o to, aby naopak klient (zájemce) mohl takové služby využívat.

Okamžitá maximální kapacita: Ambulance: 3, Terén: 1 (jeden klient, jeden pracovník)

Místo poskytování služeb: Poradna pro lidi v tísni, Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 591 382, mobil: 777 737 612, e- mail: plt@charitahk.cz

Prostředí, ve kterém je služba poskytovaná: Poradna se nachází ve zvýšeném přízemí řadového domu staré zástavby v blízkosti centra města. Je v dobré dostupnosti MHD. Vstup do prostor není bezbariérový, schody nejsou vybaveny nájezdní plošinou pro kočárek či invalidní vozík. Poradna disponuje čekárnou, kuchyňkou a WC pro klientky (bezbariérové). Bezbariérovost jsme schopni poskytnout pouze omezeně z limitů daných prostorovým a materiálním uspořádáním. Pro lepší dostupnost upřednostňujeme objednání předem. Pracovníci Poradny své služby poskytují ve 2 konzultačních místnostech, zároveň disponují 1 kanceláří. 

Další činnost Poradny: Poradna se dále zabývá zvyšováním informovanosti veřejnosti v rozsahu poskytovaných sociálních služeb (dluhové problematika, exekuce a insolvence, finanční gramotnost, psychologická pomoc, poradenství pro pozůstalé), a to formou např. přednášek, otevřených dveří v Poradně, atd.

Formy poskytovaných služeb Poradny:

 • ambulantní – služby jsou poskytovány v prostorách zařízení Poradny, služby jsou poskytovány: osobně, telefonicky, na vyžádání anonymně.

Odborné sociální poradenství je poskytováno také osobám, které nemohou nebo nechtějí komunikovat s odborníkem osobně ani telefonicky, a to formou INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ. Dotaz je možné zaslat též na plt@charitahk.cz Na položené dotazy odpovídají pracovníci Poradny do 5 pracovních dnů od odeslání dotazu.

 • terénní - doprovody

Doprovody: cíl: předat informace, orientace v situaci, psychická podpora

Cílem poskytování služby terénní formou v podobě doprovázení je motivovat klienta k tomu, aby dokázal zrealizovat jednotlivé kroky v rámci dohodnuté spolupráce, které jsou podstatné pro řešení jeho situace a minimalizovat tak důsledky hlubšího propadu jeho „osobní krize“ i důsledky na společenský život, pokud je to možné, pomoci k návratu ze sociálního vyloučení do běžného fungování ve společnosti.

kdo: soc. pracovník, dluhový poradce

komu: v indikovaných případech

1) klientovi OTČ – jako doprovod k soudnímu jednání

2) klientovi, který potřebuje tzv.“rozpohybovat“ pro zrealizování cíle spolupráce a posunu v jednotlivých krocích, které k němu vedou.

Doprovody obětí trestných činů k soudnímu jednání (v roli důvěrníka či veřejnosti – poskytnutí psychické podpory i rady, např. v zátěžové situaci setkání s násilnou osobou), v určitých případech i u dluhového poradenství (jsou-li kompetence klienta snížené, např. pro jejich první jednání s věřitelem), kdy podpora pracovníka pomůže prolomit obavy a zajistí tak klientovi další, již samostatná, jednání.

kam: úřady, soudy, instituce a další (např. pohřeb, nemocnice, domů v případě nevolnosti)

kde: na území města Hradce Králové  

rozsah: 2 - 4 hodiny týdně /1 - 2 klienti

jak dlouho: dle "Individuálního plánu" klienta

Doprovod je spjatý s cílem spolupráce + jednotlivými kroky. O možnosti doprovodu se klient dozví ze vstupního jednání, z informací na nástěnce, webu a letáku.

Klient, kterého se doprovod týká, je soc. pracovníkem edukován o „podobě“ doprovodu předem. Z důvodu podporování samostatnosti klienta je doprovod nabízen zpravidla poté, co se klient pokusí situaci řešit samostatně a tento pokus selže.

Garantovaná nabídka služby  - Poradna pro lidi v tísni