Intervenční centrum

 Poslání

Poskytovat podporu, poradenství a provázení lidem ohroženým domácím násilím a jejich blízkým. Služby nabízíme bezplatně a diskrétně. Podporujeme život bez násilí.

Cíle

Podpora osob ohrožených, podpora osob blízkých ohrožených osob, spolupráce s dalšími institucemi a přenášení informací o domácím násilí odborné i laické veřejnosti.

1 / Podporovat osoby ohrožené domácím násilím

Cílem služby je podporovat naše klienty - osoby ohrožené domácím násilím, na cestě k životu bez násilí, a to tak že:

 • mají informace o bezpečnostním plánu a možných ochranných opatřeních,
 • vědí, kam se mají obrátit v případě akutního i dlouhodobého ohrožení,
 • vědí, jak se chovat v kontaktu s násilnou osobou,
 • mají informace o rizicích a dopadech domácího násilí,
 • znají svá práva a povinnosti,
 • umí rozpoznat a využívat vnitřní i vnější zdroje podpory,
 • mají dostatek informací, které mohou vést ke změně životní situace,
 • rozumí svému prožívání a potřebám,
 • mají náhled na svoji situaci,
2/ Podporovat blízké osoby ohrožených osob

Dalším cílem služby je podporovat blízké osoby ohrožených osob na cestě k životu bez násilí a to tak, že:

 • mají informace o službách intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a dalších návazných službách,
 • rozumí prožívání a myšlení osoby ohrožené domácím násilím,
 • chápou projevy, rizika a dopady života v domácím násilí pro všechny zúčastněné,
 • dovedou využít pomoc a podporu pro sebe.
3/ Spolupracovat s dalšími institucemi

Cílem služby je zároveň spolupracovat s dalšími institucemi a přenášet informace o domácím násilí odborné i laické veřejnosti tak, že:

 • poskytovatelé státních i nestátních služeb jsou informováni o práci intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a jsou aktivně oslovováni ke spolupráci,
 • kontakty na intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím a materiály o domácím násilí jsou umístěny tak, že k nim má veřejnost snadný přístup (nemocnice, úřady, neziskové organizace, www stránky),
 • pravidelně 4 krát ročně jsou zveřejněny články o DN v regionálním tisku a na www stránkách,
 • pravidelně 4 krát ročně je uspořádána přednáška nebo školicí akce pro laickou, nebo odbornou veřejnost o DN,
 • každý rok je pořádána alespoň jedna propagační akce, ve které je veřejnost seznámena nabídkou služeb.
 •  
Cílová skupina
 • osoby ohrožené domácím násilím a osoby blízké (kromě osob násilných),
 • osoby starší 16 let,
 • osoby převážně z Královéhradeckého kraje.

V oblasti prevence domácího násilí: působíme na laickou veřejnost.

V oblasti řešení konkrétních případů domácího násilí: spolupracujeme s odbornou veřejností.

Zásady služby

 • Dostupnost - IC sídlí v centru města Hradec Králové, je dosažitelné prostřednictvím MHD i pěší chůzí.  IC se nachází ve zvýšeném přízemí, do prostor vede celkem 10 schodů. Konzultace osobám ohroženým domácím násilím poskytujeme osobně, telefonicky či mailem. Provozní doba IC vychází vstříc pracujícím lidem, 3x týdně má IC otevřeno do 17 hodin.  Na konzultaci není třeba mít doporučení, je možné přijít i bez předchozího objednání. Klientům, kteří žijí mimo Hradec Králové a ze zdravotních nebo finančních důvodů nemohou přijet na konzultaci do IC, nabízíme výjezdní konzultaci do místa jejich bydliště. Veškeré služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Respekt - Přijímáme příběh klienta bez hodnocení a respektujeme jeho rozhodnutí k řešení situace.
 • Mlčenlivost - Zachováváme důvěrnost sdělených informací a bez souhlasu klienta neposkytujeme informace dalším osobám nebo institucím. Mlčenlivosti jsou pracovníci zbaveni pouze u konkrétních trestných činů, na které se podle trestního zákoníku vztahuje ohlašovací povinnost. Mlčenlivosti jsme zbaveni také na základě písemné žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo trestního soudu, když lze požadované údaje propojit s osobními údaji uvedenými v dokumentaci IC. Ohrožená osoba má právo vystupovat anonymně.
 • Rovnost - Naše služby poskytujeme všem osobám ohroženým domácím násilím bez ohledu na příslušnost k rase, národnosti, sexuální orientaci, pohlaví nebo náboženskému vyznání.
 • Odbornost - Pracovníci IC mají odpovídající vysokoškolské vzdělání. Svoji odbornost neustále prohlubují dalším vzděláváním v oblastech souvisejících s tématem domácího násilí. Mají k dispozici pravidelnou supervizi, kterou vede zkušený odborník. Supervize jim pomáhá zvyšovat nadhled a propojovat souvislosti mezi vlastním vnímáním situace a chováním či prožíváním ohrožené osoby. Pracovníci mají ke zvyšování své odborné úrovně možnost využít také pravidelné intervize týmu.

Kapacita ambulantní formy služby: 16 půlhodinových konzultací denně.

Kapacita terénní formy služby:  2 půlhodinové konzultace denně.   

Garantovaná nabídka služby Intervenční centrum Intervenční centrum.