Raná péče

Poslání

Rodinám dítěte se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem poskytovat odbornou pomoc a podporu tak, aby dokázaly využít své schopnosti a možnosti. Usilovat o co nejvyšší možné začlenění rodin do běžného života. Služba je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny, a to v celém Královéhradeckém kraji.

 Cíle

Podporovat a napomoci zlepšit kvalitu života dítěte se speciálními potřebami a jeho rodiny, a to tak, že:

 • rodiče vědí, jak pracovat na zlepšení psychomotorického vývoje dítěte,
 • rodiče znají odbornou literaturu,
 • umí vybrat a správně zvolit (případně ví, kde zajistit) vhodné stimulační, rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Umožnit rodinám dítěte se speciálními potřebami žít co nejvíce běžným způsobem života, a to tak, že:

 • mají informace o dalších návazných službách a institucích,
 • vědí, kde mohou hledat podporu,
 • mají informace o svých právech a nárocích (mají informace o sociálním zabezpečení).

Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o službě raná péče 

 • účast na akcích propagujících sociální služby
 • přednášky a semináře
 • tiskové zprávy, výroční zprávy

Cílová skupina

Rodina dítěte se speciálními potřebami, z důvodu zdravotního postižení nebo jinak ohroženým na vývoji, ve věku od narození do 7 let, žijící v Královéhradeckém kraji, konkrétně:

 • rodina dítěte s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením
 • rodina dítěte s problémy vývoje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu - komplikovaného nebo předčasného porodu, nedonošenosti, nízké porodní váhy, apod.
 • rodina dítěte s autismem
 • rodina dítěte se zrakovým postižením

Služby neposkytujeme

-           zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo žádají činnost, kterou SRP neposkytuje.

-           rodinám dítěte, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících (v posledních 6 měsících)

-           v případě momentální nedostatečné kapacity

Popis služby a činnosti

Středisko rané péče Sluníčko kontaktují zájemci o službu obvykle sami na doporučení lékaře, sociálních pracovníků, známých, veřejných informací. Služba je poskytována na základě vzájemné dohody, probíhá dle sestaveného individuálního plánu a na základě vlastní vůle každého klienta.

Středisko rané péče poskytuje tyto činnosti:

 1. a) základní činnosti a úkony:
 • poskytování informací o všech službách pro danou cílovou skupinu
 • návštěvy odborných poradců v rodině za účelem konzultace
 • podpora psychomotorického vývoje dítěte, odborné a praktické rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem
 • sociálně-právní poradenství, pomoc při zajištění práv a nároků v oblasti sociálně-právní, pomoc při jednání s úřady
 • pomoc při výběru a zajištění vhodných stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • půjčování didaktických a stimulačních pomůcek, odborné literatury
 • zprostředkování kontaktů nebo konzultací s dalšími odborníky dle aktuální potřeby
 • pomoc při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení
 • průběžné vyhledávání a poskytování informací užitečných pro rodinu s dítětem se speciálními potřebami
 • odborné semináře, přednášky

Základní činnosti jsou poskytovány zdarma. 

 1. b) fakultativní činnosti:
 • hipoterapie, canisterapie, psychorehabilitační pobyty, chirofonetika a popř. další doprovodné služby dle aktuálních možností SRP. Fakultativní činnosti jsou zpoplatněny.

Principy poskytování sociálních služeb

 

Princip individuality

Pracovníci jsou v rodině hosté a respektují zvyklosti, běžný chod a rytmus každé rodiny. Respektují soukromí – vstupují pouze na ta místa, kam jsou zváni. Pracovník postupuje na základě individuálních odlišností klientů služby a jejich osobních hranic. S klientem služby individuálně plánuje průběh využívání služby a spolu stanovují reálné cíle.

Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb

Služba je poskytována formou spolupráce celého týmu, za aktivní účasti rodiny, která je jeho důležitým členem; služba předpokládá koordinaci, vzájemnou informovanost a realizaci domluvených činností a úkonů v týmu.

Klienti jsou v průběhu služby i při ukončení informováni o návazných službách a je jim nabízeno jejich zprostředkování.

 Princip nezávislosti/ samostatnosti

Pracovníci SRP podporují u rodičů a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí, žít běžným způsobem života, využívat veřejné instituce apod.; klient se po celou dobu rozhoduje o průběhu služby.

Forma poskytované služby:

terénní – služba je poskytována zpravidla přímo v rodinách dětí s postižením v celém Královéhradeckém kraji

ambulantní – služba je poskytována v prostorách SRP Sluníčko

Poskytování služby Středisko rané péče Sluníčko, včetně jednotlivých postupů a činností, se řídí jasně danými pravidly (metodikou služby, směrnicemi, atd.), v souladu s individuálními potřebami klientů. Tzn.: v případě, že pracovní postup, směrnice, apod. není vypracován, pracovník postupuje na základě svého profesního rozhodnutí. Následně je seznámen s postupem celý pracovní tým a v případě, že se postup osvědčil, je zaevidován nový pracovní postup.

Okamžitá kapacita: služba může být sjednána max. pro 100 rodin

Místo poskytování služeb: Královéhradecký kraj