Farní charita Třebechovice p. Orebem sloučena s Oblastní charitou Hradec Králové.

Farní charita Třebechovice p. Orebem sloučena s Oblastní charitou Hradec Králové.

Farní charita Třebechovice pod Orebem dnem 31. 12. 2017 zanikla. Jejím právním nástupcem, přebírajícím všechny závazky, je Oblastní charita Hradec Králové.

Charitní pečovatelská služba v regionu Třebechovicka a Černilovska nadále pokračuje. Péči bude nadále Budova Charitní pečovatelské služby - pobočka Třebechovice pod Orebemzajišťovaná stávajícím týmem charitních třebechovických pečovatelek, jako regionální pobočka Charitní pečovatelské služby Hradec Králové.

Kontaktní osobou pro sjednávání pečovatelské služby na Třebechovicku je  Bc. Marie Nejmanová, tel.: 495 592 283, 734 461 836, e-mail: chps.nejmanova@volny.cz.. Pro občany regionu se při zajišťování pečovatelské služby nic nemění.

 

Farní charita Třebechovice pod Orebem

V letošním roce uplynulo 25 let od data, které nese zřizovací listina, kterou královéhradecký biskup Karel Otčenášek v r. 1992 založil v Třebechovicích charitu. Tehdy byli u myšlenky založit charitní domov důchodců manželé MUDr. Marie a MUDr. Otakar Kopeckých. Viděli potřebu nabídnout pomoc těm, kteří se o sebe již nemohou sami postarat a rodinu nemají, či na tuto možnost z vážných důvodů nemají finanční prostředky..

Začátky nebyly lehké, velké nadšení rozhodně nechybělo, brzy však začaly chybět, jak už to tak bývá, finanční prostředky.

Tehdejší předpisy neumožňovaly charitě dostáhnout na dotace. Situace byla řešena tak, že domov důchodců se stal příspěvkovou organizací města, ve které ale práce vykonávali zaměstnanci charity. Ředitel Zdislavy byl jmenován na doporučení Farní charity Třebechovice pod Orebem. Z tohoto titulu vykonávala funkci ředitelky Zdislavy 13,5 roku Ing. Irena Dernerová.

V roce 2004 Farní charita rozšířila svoji činnost o pečovatelskou službu a pod vedením Bc. Marie Nejmanové tuto službu poskytuje dosud. V loňském roce byla zahájena činnost půjčovny kompenzačních pomůcek, zapojila se i do projektu FEAD – potravinové pomoci potřebným.

Rok 2017 přinesl Farní charitě 25. výročí od založení, ale byl i přelomovým bodem v její činnosti. Z organizačních důvodů se od 1.1.2018 stává složkou Oblastní charity Hradec Králové s tím, že pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek i potravinová pomoc potřebným budou i nadále sloužit občanům Třebechovic a okolí.

Na vzniku a činnosti Farní charity mělo vždy podíl osobní nasazení lidí, kteří chtěli pomoci našim občanům nacházejícím se v obtížné životní situaci. Oblastní charita Hradec Králové je organizace, jejíž hodnoty a způsob poskytování pomoci lidem vychází ze stejných zdrojů, z kterých vycházela Farní charita Třebechovice. Zkušený a sehraný tým charitních třebechovických pečovatelek  nezaniká, ale pokračuje ve své práci jako pobočka Charitní pečovatelské služby Hradec Králové, nadále pod vedením Bc. Marie Nejmanové.

Obě charity během 25 let existence mnohé dokázaly. Nyní budou společně pracovat pro potřebné v regionu...

Poděkování

Děkujeme všem, kteří v Třebechovicích a okolí charitu vytvářeli a podporovali. Děkujeme za pomoc a podporu, kterou poskytoval Domov Zdislava. Děkujeme  všem ředitelům a vedoucím služeb, díky všem dárcům, příznivcům a podporovatelům - věříme, že zachováte svou přízeň a podporu pokračujícímu dobrému dílu i po tomto organizačním kroku