Podmínky pro poskytování domácí hospicové péče   

 

 

  1. Pacient je v závěrečné fázi onemocnění a byla u něj již vyčerpáná léčba vedoucí k uzdravení a další léčba je paliativní (zaměřená na zmírnění bolesti a tlumení příznaků, které pacienta v terminální fDomácí hospicová péčeázi onemocnění provází).
  2.  Pacient a jeho rodina se svobodně rozhodli zůstat v domácím prostředí a souhlasí s poskytováním paliativní péče.
  3. Přítomnost rodinného příslušníka nebo blízké osoby,která bude o nemocného pečovat 24 hodin denně. Péčí 24 hodin se rozumí, že pacient nezůstane sám. Na překlenutí doby nepřítomnosti rodinného příslušníka lze využít pečovatelskou službu či přítomnost dobrovolníků. Myslete na to, že ani v noci nemůže zůstat pacient sám.
  4. Bydliště pacienta je v době poskytování domácí hospicové péče v Hradci Králové a jeho okolí do 20 km. na základě domluvy lze ale sjednat péči i dále od Hradce Králové.
  5. Péče je poskytnuta na základě uzavření písemné smlouvy s ohledem na individuální potřeby nemocného a rodiny v souladu s indikací lékaře a momentálních možností poskytovatele.
  6. Obě strany souhlasí s výší a způsobem úhrady za péči.
  7. Vyplněná žádost praktického lékaře o převzetí do péče paliativního lékaře.Domácí hospicová péče Hradec Králové

Domácí hospicová péče zpracovává osobní údaje pouze nezbytně nutné pro kvalitní poskytování služby a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí. Jakoukoliv připomínku, podnět, stížnost můžete předat kterémukoliv pracovníkovi. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností jsou k dispozici na www.charitahk.cz.

Hospicová péče pracuje s nadějí – nabízí rodinám hledat a uzdravit vzájemné vztahy tak, aby se v budoucnu na tuto část společného života dalo ohlédnout s vděčností a s vědomím, že čas věnovaný jejich blízkému měl smysl a že bylo uděláno všechno, co uděláno být mohlo.

 

 Výše a způsob úhrady péče poskytované Domácí hospicovou péčí Hradec Králové   

 

  1. poplatek činí 150 Kč na každý den poskytované péče
  2. úhrada probíhá vždy na konci měsíce a to buď v hotovosti koordinátorovi domácí hospicové péče (případně zdravotní sestře) nebo na účet číslo: 230383 / 0300 pod přiděleným variabilním symbolem

Lékařská péče v Domácí hospicové péči Hradec Králové je poskytována prostřednictvím Ambulance paliativní medicíny Oblastní charity Hradec Králové, která není smluvním zařízením zdravotních pojišťoven pro paliativní medicínu.

Poplatek 150 Kč na každý den poskytované péče pomáhá pokrýt část nákladů spojených s návštěvní službou lékaře a dostupnosti péče lékaře Domácí hospicové péče Hradec Králové 24 hodin denně.

Péče zdravotních sester je poskytovaná na základě ordinace praktického lékaře, nebo ošetřujícícho lékaře při hospitalizaci a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

Úřední hodiny :

Pondělí - Pátek 7. 30 – 15 hodin

Kontakt :

Domácí hospicová péče Hradec Králové

Na Kropáčce 30 /1

500 03 Hradec Králové

mobil: 775 442 405

e-mail: ZhzkT7.g%ivmQOQ938Es-Z.cT-M