Trestní oznámení - jak jej podat. I to řeší v Poradně pro lidi v tísni

Trestní oznámení - jak jej podat. I to řeší v Poradně pro lidi v tísni

Před rokem byla ve svých 16 letech byla poprvé znásilněna svým strýcem. Od té doby se to ještě několikrát opakovalo. "Již nechci trpět, strašně mi to ubližuje. Rozhodla jsem podat trestní oznámení, ale nevím jak postupovat a neznám svoje práva" napsala  mladá žena do Poradny pro lidi v tísni.plt

Trestní oznámení můžete podat na kterémkoliv oddělení Policie České republiky nebo státním zastupitelství. Trestním oznámením má povinnost se zabývat každé policejní oddělení a není nutné je podávat na oddělení, v jehož obvodu k trestnému činu došlo. Nejlépe však je podat oznámení na Krajském ředitelství Policie ČR, kde jsou k tomuto účelu speciálně proškolení policisté.

Předtím, než podáte trestní oznámení, shromážděte všechny informace, které mohou přispět k objasnění trestného činu.

Připravte si důkazy (například fotografie, nahrávky nebo listiny, které mohou doložit vaše tvrzení). Tyto důkazy vezměte s sebou, pokud budete podávat trestní oznámení ústně do protokolu. Pokud vám byla trestným činem způsobena škoda, vezměte si s sebou také doklady od zničených věcí, lékařské zprávy, účtenky za náklady na opravu apod.paragrafy

Trestní oznámení je možné podat i písemně (dopisem, faxem, emailem s elektronickým podpisem). Pro písemné trestní oznámení není předepsaná žádná zvláštní forma, ale mělo by obsahovat údaje o tom, kdo je činí (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), detailní popis činu, který je předmětem oznámení, včetně místa, času a označení podezřelého a případně označení důkazů. Nezapomeňte se podepsat.

Pokud se chcete dozvědět, jak orgány činné v trestním řízení s trestním oznámením naložily, musíte o to v trestním oznámení požádat. V takovém případě Vás musí orgány činné v trestním řízení do jednoho měsíce vyrozumět o tom, jaké kroky podnikly.

V celém trestním řízení máte postavení svědka trestného činu. Výslech svědka je nejběžnější důkazní prostředek v trestním řízení. Při výslechu se od svědka zjišťují informace o tom, jak se trestný čin stal a kdo ho spáchal.  Svědecká výpověď oběti trestného činu, která trestný čin přímo zažila, bývá pro trestní řízení a objasnění trestného činu obzvláště důležitá.

Snažte se, abyste do protokolu u prvního výslechu velice podrobně popsala celou událost a předešla tak znevážení a zpochybňování Vaší výpovědi např advokátem obviněného u soudu. Pro výpověď u soudu a z důvodu, abyste se nesetkala s pachatelem, máte možnost žádat soud, abyste vypovídala prostřednictvím videokonference. Soudy pro tyto případy mají zvláště vyčleněnou místnost. 

Oběti znásilnění jsou posuzovány jako zvlášť zranitelné oběti a mají větší ochranu v trestním řízení. Jako oběť máte právo na výběr pohlaví vyslýchajícího. Policie této žádosti nemusí vyhovět jen v případě, pokud tomu brání důležité důvody (např. všechny policistky mají dovolenou a výslech nejde odložit).

Jako oběť trestného činu máte právo na doprovod důvěrníka. Vaším důvěrníkem může být kdokoliv, koho si zvolíte. Nemusí to být právník nebo advokát. Můžete si vzít někoho ze svých blízkých nebo jakoukoli jinou osobu, které důvěřujete, pokud je starší 18 let. Vaším důvěrníkem ale nemůže být obviněný (pachatel), svědek, obhájce, znalec nebo tlumočník v tomtéž trestním řízení. Důvěrník může být s vámi přítomen u všech úkonů trestního řízení, tedy i u výslechu. Nesmí však do úkonů nijak zasahovat. Důvěrník nemá žádnou mlčenlivost (pokud jím není sociální pracovník), proto pečlivě zvažte, kdo důvěrník bude.

Jako poškozená (oběť) se můžete dát zastupovat zmocněncem, kterým může být i právnická osoba. Zmocněnec může být současně Vaším důvěrníkem podle zákona o obětech trestných činů. Jste-li osobou  mladší než osmnáct let a nebo zvlášť zranitelná oběť (oběť  trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti podle zákona o obětech trestných činů) máte nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně. Soud ustanoví zmocněnce k Vaší žádosti.

Zmocněnec je oprávněn činit za Vás návrhy a podávat za Vás žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit jako poškozená osoba. Dále je zmocněnec oprávněn od zahájení trestního stíhání být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jimiž se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv osob, které zastupuje, a jejich výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem. Může obviněnému i jiným vyslýchaným osobám klást otázky, avšak teprve tehdy, až policejní orgán výslech skončí a udělí mu k tomu slovo. Kdykoli v jeho průběhu může vznášet námitky proti způsobu provádění úkonu.

V případě dalšího dotazu nás kontaktujte plt@charitahk.cz,, 777 737 612 , tým Poradny pro lidi v tísni. Děkujeme za důvěru.