VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poradna pro lidi v tísni

 

POSLÁNÍ

Poskytujeme důvěrnou, bezplatnou pomoc a poradenství. Nabízíme podporu a doprovázení lidem v těžké životní situaci, kterou aktuálně (v tuto chvíli) nedokáží řešit sami.

 

CÍLE

 • klient/ ka zná svá práva a povinnosti, ví, co pro danou situaci může udělat, orientuje se v situaci a rozumí souvislostem
 • klient/ ka má informace o možných dopadech a rizicích řešení, zná postup, ví, co bude následovat
 • klient/ ka ví, jaké další služby může využívat a na koho se obrátit, zná návazné služby
 • klient/ ka, získal(a) schopnost či dovednost jak svou situaci samostatně či s podporou pracovníka řešit
 • klient/ ka zná své kompetence, je zorientovaný(á) ve vnitřních či vnějších podporách

 

OKRUH OSOB

Osoby starší 18 let zejména z Královéhradeckého kraje, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit sami, ani s pomocí svých blízkých. Jedná se zejména o osoby v krizi (osoby, které mají dluhy či jsou takto ohroženi, osoby s nestabilitou v rodinných či jiných vztazích, osoby, které potřebují občansko - právní poradenství, pozůstalí), oběti trestných činů.

 

Zajišťujeme odborné sociální poradenství v těchto oblastech:

 • řešení dluhů
 • poradenství obětem trestného činu či těm, kteří se cítí být takto ohroženi
 • řešení situací týkající se oblasti občanských práv:
 • rodinné právo
 • dědictví
 • situaci spjatou s bydlením, např. nájemními vztahy, věcná břemena, problematika trvalého pobytu aj.
 • zorientování v systému soc. dávek.

 

Současně poskytujeme psychologické poradenství:  Krizová intervence

                                                                                                Podpůrná terapie

 

Neposkytujeme zastupování klientů v řízení před soudy nebo jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb. o advokacii. Služby sociálně právního poradenství jsou poskytovány pouze formou poradenství, to znamená za aktivní účasti klienta.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pracovníci Poradny při práci s klienty dodržují tyto zásady:

 • mlčenlivost - pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a bez souhlasu klienta neposkytují žádné informace nikomu jinému
 • diskrétnost - pracovníci zachovávají ohleduplný přístup, jak ve vztahu k osobě klienta, tak ke sdělovaným či poptávaným informacím
 • partnerství - pracovníci vytváří takové podmínky, aby klient mohl uplatnit v průběhu poskytování služby vlastní vůli a sám zvolit postup, a to s porozuměním důsledku své volby. Pomáhají s návrhem řešení situace klienta, rozhodnutí zůstává vždy na něm;
 • nestrannost - při společné práci pracovníci respektují názory, smýšlení a přesvědčení klienta, bez hodnocení jeho minulosti. Poskytují informace nezávisle na dalších institucích a organizacích.

Tyto činnosti jsou poskytovány zdarma dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. V rámci poskytování služby PLT nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby a instituce. Snažíme se o to, aby naopak klient (zájemce) mohl takové služby využívat.

 

Okamžitá maximální kapacita:

Ambulance: 3

Terén: 1 (jeden klient, jeden pracovník)

 

Místo poskytování služeb:

Poradna pro lidi v tísni

Kotěrova 847

500 03 Hradec Králové

tel.: 495 591 382, mobil: 777 737 612

e- mail: _eGjGK7%WkvDR6a4Ys

Zodpovědný pracovník: vedoucí Poradny pro lidi v tísni Mgr. Zdislava Čepelková

 

Pracovní doba ambulantní formy poskytování služby:

pondělí              8:00 – 12:00                        13:00 – 16:00 (16,00 – 18,00 objednaní klienti)

úterý                    8:00 – 12:00                       13:00 – 16:00

středa                 8:00 – 12:00                       13:00 – 16:00 (16,00 – 17,00 objednaní klienti)

čtvrtek                 8:00 – 12:00                       13:00 – 16:00

pátek                   8:00 – 12:00            

 

PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

Poradna se nachází ve zvýšeném přízemí řadového domu staré zástavby v blízkosti centra města. Je v dobré dostupnosti MHD. Vstup do prostor není bezbariérový, schody nejsou vybaveny nájezdní plošinou pro kočárek či invalidní vozík. Poradna disponuje čekárnou, kuchyňkou a WC pro klientky (bezbariérové). Bezbariérovost jsme schopni poskytnout pouze omezeně z limitů daných prostorovým a materiálním uspořádáním. Pro lepší dostupnost upřednostňujeme objednání předem. Pracovníci Poradny své služby poskytují ve 2 konzultačních místnostech, zároveň disponují 1 kanceláří. 

 

Další činnost Poradny:

Poradna se dále zabývá zvyšováním informovanosti veřejnosti v rozsahu poskytovaných sociálních služeb (dluhové problematika, exekuce a insolvence, finanční gramotnost, psychologická pomoc, poradenství pro pozůstalé), a to formou např. přednášek, otevřených dveří v Poradně, atd.

 

Formy poskytovaných služeb PLT:

 •  ambulantní – služby jsou poskytovány v prostorách zařízení Poradny

Služby jsou poskytovány: osobně, telefonicky, na vyžádání anonymně.

Odborné sociální poradenství je poskytováno také osobám, které nemohou nebo nechtějí komunikovat s odborníkem osobně ani telefonicky, a to formou INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ.

Formulář je k nalezení na http://www.charitahk.cz Dotaz je možné zaslat též na plt@charitahk.cz Na položené dotazy odpovídají pracovníci Poradny do 5 pracovních dnů od odeslání dotazu.

 • terénní - doprovody

Doprovody: cíl: předat informace, orientace v situaci, psychická podpora

Cílem poskytování služby terénní formou v podobě doprovázení je motivovat klienta k tomu, aby dokázal zrealizovat jednotlivé kroky v rámci dohodnuté spolupráce, které jsou podstatné pro řešení jeho situace a minimalizovat tak důsledky hlubšího propadu jeho „osobní krize“ i důsledky na společenský život, pokud je to možné, pomoci k návratu ze sociálního vyloučení do běžného fungování ve společnosti.

kdo: soc. pracovník, dluhový poradce

komu: v indikovaných případech

1) klientovi OTČ – jako doprovod k soudnímu jednání

2) klientovi, který potřebuje tzv.“rozpohybovat“ pro zrealizování cíle spolupráce a posunu v jednotlivých krocích, které k němu vedou.

Doprovody obětí trestných činů k soudnímu jednání (v roli důvěrníka či veřejnosti – poskytnutí psychické podpory i rady, např. v zátěžové situaci setkání s násilnou osobou), v určitých případech i u dluhového poradenství (jsou-li kompetence klienta snížené, např. pro jejich první jednání s věřitelem), kdy podpora pracovníka pomůže prolomit obavy a zajistí tak klientovi další, již samostatná, jednání.

kam: úřady, soudy, instituce a další (např. pohřeb, nemocnice, domů v případě nevolnosti)

kde: na území města Hradce Králové  

rozsah: 2 - 4h týdně /1 - 2 klienti

jak dlouho: dle IP

Doprovod je spjatý s cílem spolupráce + jednotlivými kroky. O možnosti doprovodu se klient dozví ze vstupního jednání, z informací na nástěnce, webu a letáku.

Klient, kterého se doprovod týká, je soc. pracovníkem edukován o „podobě“ doprovodu předem. Z důvodu podporování samostatnosti klienta je doprovod nabízen zpravidla poté, co se klient pokusí situaci řešit samostatně a tento pokus selže.

 • Přílohy k Veřejnému závazku
 • Příloha č. 1 Rozdělení dle zákonných činností pro vnitřní použití PLT

(např. statistické vykazování, aj.)

 

 1. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
 • Krizová intervence - v rámci této služby pomáháme klientům zorientovat se v krizové situaci a stabilizovat jejich akutní psychický stav. Může jít o situaci, kdy zemřel někdo blízký, došlo k partnerské krizi, rozchodu, přepadení, ztrátě zaměstnání, majetku a klient není v tuto chvíli schopen problémy sám zvládnout. Krizová intervence je časově limitovaná na max. 7 setkání.
 • Podpůrná terapie - v rámci terapie se zaměříme na podporu a pomoc klientovi, aby se lépe dokázal přizpůsobit životním úkolům a dokázal unést obtížnou životní situaci. Jedná se například o stavy, kdy do života klienta zasáhla životní pohroma (úmrtí někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, přepadení, ztráta zaměstnání, majetku apod.). Podpůrnou terapii volíme v případě zjevné potřebnosti na základě domluvy týmu Poradny v rámci intervizních setkání a kazuistických seminářů. Přistupujeme k ní v takto indikovaných případech, kdy klient nedosáhne na jiné návazné služby zejména z důvodu finanční nouze. Podpůrná terapie je taktéž časově omezená na max. 20 setkání
 • Oblast občanských práv: rodinné právo - např. výživné, úprava styku s dětmi, jejich svěření do péče, před/po rozvodová situace, rodina a mezilidské vztahy, aj.,- dědictví, situace spjaté s bydlením, např. nájemními vztahy, věcná břemena, problematika trvalého pobytu aj.
 • Orientace v sociálních systémech (SZ, soc. dávky apod.)
 • Poradenství pro pozůstalé
 • Poradenství OTČ - např. náhrada škody, seznámení s průběhem trestního řízení, informace a zorientování v situaci, pomoc se sepsáním trestního podání – zhodnocení situace a možných rizik, zklidnění a doprovázení v těžké životní situaci, případně zprostředkování návazných služeb

 

 1. POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
 • Pomoc při sepsání písemného podání - vzor, edukace, příp. dopomoc při sepsání, kontrola náležitostí, formulace
 • Dluhová problematika -pomoc se sestavením rodinného rozpočtu, zjišťování možností lepšího hospodaření
 • Pomoc se zjišťováním stavu dluhů, vytipování prioritních věřitelů, zprostředkování kontaktu a komunikace s věřiteli, exekutory a úřady
 • Konzultace možných způsobů splácení dluhů (splátkové kalendáře, konsolidace dluhů)
 • informace a pomoc v obraně proti exekuci (pomoc při sepsání odporu proti platebnímu rozkazu, návrhu na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu exekuce, vylučovací žaloby apod……)
 • Pomoc při sepsání Návrhu na povolení oddlužení (tzv. Osobní bankrot) a jeho podání k insolvenčnímu soudu na základě akreditace Ministerstva spravedlnosti
 • Informace a zorientování v legislativě v oblasti dluhové problematiky (exekuce, insol. zákon)
 • Podpora klienta při řešení konfliktních situací v rodině

 

 1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
 • zprostředkování jiných organizací, které mohou pomoci řešit situaci klienta