ERDF, 30. výzva IROP

irop

Projekt byl podpořen z 30. výzvy IROP – Rozvoj sociálních služeb a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním příspěvkem.

Výstupem projektu je 6 nových vozidel, které budou sloužit pro poskytování služeb rané péče a pro poskytování pečovatelských služeb.

Oblastní charita Hradec Králové je mj. poskytovatelem terénních sociálních služeb na Královéhradecku. Jedná se o pečovatelskou službu a službu rané péče, která umožňuje poskytovat služby klientům v jejich přirozeném domácím prostředí. K tomu je zapotřebí vysoké mobility pracovníků a pracovnic hradecké Oblastní charity. K tomu, aby mohla pro své pracovníky zajistit dostatečnou mobilitu, tj. mimo jiné potřebuje osobní vozy, které by umožnily pracovníkům terénních sociálních služeb navštěvovat osoby postižené a handicapované.

Projekt tak řeší částečnou obnovu vozového parku pro dvě ze sociálních služeb, které Oblastní charita poskytuje v Hradci Králové a okolí. Předmětem projektu je proto nákup 6 nových vozidel a to 4 vozy pro pečovatelskou službu a 2 vozy pro službu rané péče. Jeden z vozů bude mít také speciální polohovací křeslo, které umožní přepravu těžce postižených osob v rámci poskytovaných služeb.

Cílem projektu je zajištění mobility pracovníků Oblastní charity Hradec Králové, která umožní poskytovat sociální služby u klientů nejčastěji v místech jejich bydliště. Tato mobilita bude zajištěna prostřednictvím nákupu 6-ti nových vozů, včetně vozu pro méně pohyblivé klienty. Po nákupu vozů dojde k možnosti rozšíření a zkvalitnění služeb a bude možné zvýšit počet návštěv charitních pracovníků u klientů. Nákup vozidel rovněž umožní zůstat klientům doma, v jejich přirozeném prostředí, což kladně působí jak na jejich začleňování, tak proti jejich sociální izolaci. Současně s tím se zvýší komfort klientů CHPS při přepravě k lékařům, na úřady apod. Klienti budou moci být rovněž přepravováni i na pravidelná setkání klientů, která se konají na středisku CHPS, kde se klienti schází a prožívají společně odpoledne v příjemné atmosféře. Díky novým vozidlům s posuvnými dveřmi bude jakýkoliv transport klientů jednodušší i pro zaměstnance CHPS. Podle výzkumů děti s postižením velmi dobře reagují na podněty právě doma, ve svém prostředí. Necítí se ohroženy a dokáží svou pozornost lépe věnovat nabízeným impulsům. Vzhledem k rostoucímu zájmu obyvatel Hradce Králové, okolí a celého Královéhradeckého kraje v případě rané péče, bude moci Oblastní charita Hradec Králové obsloužit více klientů a prodlouží se čas, který jim mohou věnovat. Tím dojde ke zkvalitnění služeb a zvýšení komfortu klientů.

Výstupem projektu je 6 nových vozidel. Nakoupené vozy budou sloužit jednak pro poskytování služeb rané péče prostřednictvím Střediska rané péče Sluníčko, jež pomáhá rodinám starajícím se doma o dítě/děti s postižením či s ohroženým vývojem (celkem 2 vozy). Dále pak byly nakoupeny vozy i pro poskytování pečovatelských služeb prostřednictvím střediska Charitní pečovatelské služby (celkem 4 vozy).