Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V

esf + Královéhradecký kraj

Od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021 je sociální služba azylový dům v Domově pro matky s dětmi, poskytovaná Oblastní charitou HK,  opět podpořená Královéhradeckým krajem.

Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.

Cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do společnosti – do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Projekt podpoří celkem 10 služeb:

  • Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Náchodsko
  • Sociální rehabilitace - osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí – Královédvorsko
  • Sociálně aktivizační služby - Vrchlabsko
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Trutnovsko
  • Azylové domy - matky s dětmi – Hradecko
  • Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním – Náchodsko
  • Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením – Trutnovsko
  • Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením – Vrchlabsko
  • Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním – Rychnovsko – 2 služby

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou:

Osoby bez přístřeší a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby pečující o malé děti, osoby se zdravotním postižením či kombinovanými diagnózami, rodiče samoživitelé.

Projekt je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008157 a spolufinancován Královéhradeckým krajem.

Domov pro matky s dětmi. Služba „azylový dům“ je zde poskytována zletilým matkám (případně otcům) s dětmi, těhotným ženám starším 18 let. Služba zahrnuje poskytnutí ubytování, podmínek pro osobní hygienu a pro přípravu stravy, základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů i při upevnění kontaktu s rodinou a také zprostředkování návazných služeb. Je zde také možnost praní a žehlení prádla, půjčování hraček knížek, využití dětského hřiště a sportovních potřeb. Pro děti na středisku funguje volnočasový klub Mariánek a pro jejich matky (resp. otce) různé zájmové kroužky.