Královéhradecký kraj, ESF OP Zaměstnanost

EFS petra

Finance z Královéhradeckého kraje prostřednictvím Evropského Sociálního fondu Operačního programu Zaměstnanost

od 1. 1. 2016 do 30. 6.2019 jsou vybrané sociální služby poskytované Oblastní charitou HK opět podpořené Královéhradeckým krajem. Domov pro matky s dětmi, Dům Matky Terezy a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím získaly opět finanční podporu pro svoji činnost. Královéhradecký kraj získal v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“ z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociálních služeb více než 337 milionů korun.

Projekt podpoří služby, které přispívají k začleňování zdravotně postižených do společnosti, rozšíří se služby na podporu osob s duševním onemocněním. Významnou část služeb tvoří služby pro rodiny s dětmi včetně azylových domů. Projekt financuje stávající služby, které přispívají k začleňování lidí se zrakovým či s mentálním postižením, služby pomáhají lidem získat dovednosti, které jim umožní co nejvíce samostatný život navzdory jejich zdravotním omezením. Významnou částí projektu je podpora osob bez domova, osob žijících v nestandardních bytových podmínkách či osob navracejících se z výkonu trestu odnětí svobody.Tato podpora je velmi významnou pomocí pro udržení kvality služeb v zařízeních Oblastní charity Hradec Králové - Domov pro matky s dětmi, Dům Matky Terezy, středisko sociálních služeb pro lidi bez domova a Intervenční centrum pro osoby ohrožení domácím násilím.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené pro osoby ohrožené domácím násilím - podporuje život bez násilí. Do jeho činnosti patří například poskytnutí akutní psychologické podpory, následné podpůrné psychoterapie, právního poradenství a zprostředkování dalších služeb, dále osvěta a koordinace interdisciplinárních týmů. Pomoc nabízí lidem žijícím v Královéhradeckém kraji.

Domov pro matky s dětmi. Služba „azylový dům“ je zde poskytována zletilým matkám (případně otcům) s dětmi, těhotným ženám starším 18 let. Služba zahrnuje poskytnutí ubytování, podmínek pro osobní hygienu a pro přípravu stravy, základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů i při upevnění kontaktu s rodinou a také zprostředkování návazných služeb. Je zde také možnost praní a žehlení prádla, půjčování hraček knížek, využití dětského hřiště a sportovních potřeb. Pro děti na středisku funguje volnočasový klub Mariánek a pro jejich matky (resp. otce) různé zájmové kroužky.

Dům Matky Terezy – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova nabízí čtyři služby, které v návaznosti tvoří ucelený systém pomoci osobám na různém stupni společenského vyloučení. Podpořené z OP LZZ jsou tři : Nízkoprahové denní centrum, které pomáhá zmírnit krizovou situaci a omezit zdravotní a sociální rizika lidem bez přístřeší. Lidé se zde mohou umýt, v případě nouze požádat o stravu a ošacení a využít nabídky sociálního poradenství. Služba funguje přímo na středisku a jako služba terénní. Pracovníci střediska se také snaží motivovat uživatele služby k samostatnému řešení jejich situace. Další podporovanou je služba Azylový dům. Její uživatelé si sami, nebo s pomocí pracovníků střediska, hledají přiměřené vlastní bydlení i pravidelný příjem a osvojují si schopnost využívat veřejné instituce. Neméně důležité je pro ně také získání vlastní životní vize a obnovení vztahů s jejich rodinou, příbuznými a blízkými. Služby mohou využít muži starší 18 let z Hradce Králové, Královéhradeckého kraje a v případě volné kapacity i celé České republiky a Evropské unie. neméně důležitou, podporovanou službou je Sociální rehabilitace v Domě Matky Terezy, kde její klienti mohou získat a upevnit své pracovní návyky.