Záměr využití výtěžku 2020

Hospicová péče 30 %

Poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny. Shromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.

  • Využití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady.

Pečovatelská služba 22 %

Poskytování komplexních činností (pomoc při péči o sebe a svoji domácnost) lidem se sníženou soběstačností a rodinám s více dětmi, s cílem udržet co nejdéle kvalitu jejich života, soběstačnost a sebeobslužnost, umožnit jim žít běžným způsobem života dle jejich přání a zvyklostí, v přirozeném domácím prostředí. Týká se regionu Královéhradecko a Třebechovicko.

  • Využití prostředků: investice (automobil), vybavení, provozní a personální náklady

Provozně technické zázemí organizace 20 %

Zajištění provozně-technického zázemí a vybavení pro sociální služby a zdravotnickou péči Oblastní charity Hradec Králové.

  • Využití prostředků: investice (projekt), vybavení, provozní a personální náklady.

Odborné sociální poradenství 20%

Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením. Prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.

  • Využití prostředků: vybavení, provozní a personální náklady.

Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí 5 %

Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

Mimořádné situace 3%

Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.