Charitní ošetřovatelská služba v roce 2018 ošetřovala téměř 600 pacientů

Charitní ošetřovatelská služba v roce 2018 ošetřovala téměř 600 pacientů

Charitní ošetřovatelská služba patří k nejstarším službám Oblastní charity Hradec Králové. Společně s pečovatelkami odvážně, na začátku devadestátých let minuléto století, "rozjížděly" péči o nemocné v domácím prostředí. Téměř 30 let již funguje možnost poskytování zdravotnické péče v domácnostech klientů. Jsou to tisíce nemocných, kteří na pomoc svých zdravotních sestřiček čekaly na prahu svých domácností.

Sestřičky z Charitní ošetřovatelské služby poskytují domácí péči chronicky i akutně nemocným, jejichž zdravotní stav nevyžaduje umístění do zdravotnického zařízení. Pacientům pomáhají se zvládáním bolesti, rozvíjí jejich soběstačnost, jsou jim psychickou oporou.

Zdravotní sestřičky cíleně kontrolují zdravotní stav pacienta, provádí odběry biologického materiálu, aplikují injekce, inzulín či infuze, pečují o intravenozní port, PICC a žilní katetry různého typu. Podávají léky pomocí injekčního dávkovače, enterální i parenterální výživu..

Ošetřují pooperační rány, dekubity, diabetické nohy, bércové vředy, nádorové rány, permanentní močové katetry u žen i mužů, nasogastrické sondy, perkutánní gastrostomie, stomie různého typu, tracheostomické kanyly. Podávají léky, zajišťují ošetřovatelskou rehabilitaci, aktivizují psychiatricky nemocné...

Ošetřovatelská péče je poskytována všeobecnými sestrami dle platných právních norem a ošetřovatelských standardů. Odborné úkony se provádí na základě ordinace ošetřujícího lékaře konkrétního pacienta, nebo po dobu 14 dní po propuštění z nemocnice ošetřujícím lékařem v nemocnici. Péče je hrazena zdravotní pojišťovnou pacienta.

V roce 2018 vykonaly zdravotní sestřičky 50 081 ošetřovatelských úkonů, zapůjčily 314 klientům 398 kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a 47 postelí. Ošetřili 584 pacientů v jejich domácnostech a vykonali 32 146 návštěv.

Příběh z naší péče - pan Oldřich

Oldřich prodělal těžkou cévní mozkovou příhodu, a v důsledku tohoto onemocnění ochrnul na levou polovinu těla. Absolvoval pobyt v rehabilitační klinice a i přes veškerou snahu zdravotnického personálu, se pohybové omezení podařilo zlepšit jen minimálně. Zůstal upoután na lůžko. Po návratu z rehabilitační kliniky si manželka přizpůsobila pracovní úvazek tak, aby mohla být s manželem co nejvíce a starat se o něho a být mu nablízku. Přáním celé rodiny bylo, aby mohl Oldřich zůstat v domácím prostředí.

Do naší péče se dostal v době, kdy se mu na patě vytvořil dekubit (proleženina), který, jak se ukázalo později, byl poměrně hluboký a vyžadoval intenzivní ošetřování. Dojížděli jsme za ním pravidelně po dobu hojení. Zkraje každý den, později každý druhý den. Jeho manželce jsme předali zkušenosti a doporučení, jak pečovat o ležícího pacienta v domácím prostředí, jak zabránit vzniku dekubitů, jaké pomůcky je možno používat …Oldřichova paní většinu věcí znala, ale byla vděčná za naše rady i doporučení. Pomohli jsme ji zajistit polohovací lůžko včetně antidekubitních pomůcek. Oldřich byl velice snaživý, spolupracující a milý pacient a ve spolupráci s manželkou se nám podařilo v relativně krátkém čase dekubit zhojit.

Oldřich, jak jsme poznali, má milující rodinu, která mu moc pomáhá. Snaží se aby, byl v rámci svých možností aktivní, aby mohl co nejdéle zůstat doma, kde je rád a spokojený. Po zhojení dekubitu více dbají na polohování, odlehčování a prevenci. Velkou psychickou oporou, byl i syn, který se aktivně podílel na ošetřování. Bylo vidět, že je pro Oldřicha silným „motorem“ do života a pomáhá mu vyrovnat se se zdravotními  problémy. Při poslední návštěvě nám manželka Oldřicha děkovala za naši pomoc… To jsou slova, která jsou „motorem“ a motivací zase pro nás.                   

 Napsala Lucie Segečová, zdravotní sestra

IMG_9814