Středisko rané péče Sluníčko poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo se zdravotním postižením ve věku od narození do 7 let. Služba usiluje o poskytování takové odborné pomoci a podpory, že rodina dokáže plně využít vlastních schopností, možností a dovedností. Rodina má možnost využívat konzultace odborného poradce přímo v místě svého bydliště nebo v prostorách služby.

 

email.seznam2.cz

Kontakt

 • třída Karla IV. 1222, 500 02 Hradec Králové, vstup do budovy prvním vchodem z ulice Střelecká, mapa
 • 495 260 732, 777 721 642
 • %eHxZ1agVX~mYZhaa8uuO1p
 • více kontaktů adresář

Tým služby tvoří odborní poradci – speciální pedagogové a sociální pracovníci. Samozřejmou součástí péče o rodinu je i spolupráce s dalšími odborníky dle jejích konkrétních potřeb.

Hodiny pro veřejnost na středisku: čtvrtek 9:00 – 11:00

Kapacita: 120 rodin

Působnost: Královéhradecký kraj. Pokud nejste z Královéhradeckého kraje a Vaše dítě je starší 7 let, řešíte jinou situaci nebo máme plnou kapacitu, můžeme alespoň poradit, kde hledat pomoc

srp

Charakteristika služby

Poslání

Rodinám dítěte se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem poskytovat odbornou pomoc a podporu tak, aby dokázaly využít své schopnosti a možnosti. Usilovat o co nejvyšší možné začlenění rodin do běžného života. Služba je poskytována převážně v domácím prostředí rodiny, a to v celém Královéhradeckém kraji.

Cíle

Podporovat a napomoci zlepšit kvalitu života dítěte se speciálními potřebami a jeho rodiny, a to tak, že:

 • rodiče vědí, jak pracovat na zlepšení psychomotorického vývoje dítěte,
 • rodiče znají odbornou literaturu,
 • umí vybrat a správně zvolit (případně ví, kde zajistit) vhodné stimulační, rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Umožnit rodinám dítěte se speciálními potřebami žít co nejvíce běžným způsobem života, a to tak, že:

 • mají informace o dalších návazných službách a institucích,
 • vědí, kde mohou hledat podporu,
 • mají informace o svých právech a nárocích (mají informace o sociálním zabezpečení).

Zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o službě raná péče

 • účast na akcích propagujících sociální služby
 • přednášky a semináře
 • tiskové zprávy, výroční zprávy

Cílová skupina

Rodina dítěte se speciálními potřebami, z důvodu zdravotního postižení nebo jinak ohroženým na vývoji, ve věku od narození do 7 let, žijící v Královéhradeckém kraji, konkrétně:

 • rodina dítěte s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením
 • rodina dítěte s problémy vývoje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu - komplikovaného nebo předčasného porodu, nedonošenosti, nízké porodní váhy, apod.
 • rodina dítěte s autismem
 • rodina dítěte se zrakovým postižením

Služby neposkytujeme

- zájemcům, kteří nespadají do cílové skupiny nebo žádají činnost, kterou SRP neposkytuje.

- rodinám dítěte, kterým byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností z ní vyplývajících (v posledních 6 měsících)

- v případě momentální nedostatečné kapacity

Popis služby a činnosti

Středisko rané péče Sluníčko kontaktují zájemci o službu obvykle sami na doporučení lékaře, sociálních pracovníků, známých, veřejných informací. Služba je poskytována na základě vzájemné dohody, probíhá dle sestaveného individuálního plánu a na základě vlastní vůle každého klienta.

Středisko rané péče poskytuje tyto činnosti:

 1. a) základní činnosti a úkony:
 • poskytování informací o všech službách pro danou cílovou skupinu
 • návštěvy odborných poradců v rodině za účelem konzultace
 • podpora psychomotorického vývoje dítěte, odborné a praktické rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem
 • sociálně-právní poradenství, pomoc při zajištění práv a nároků v oblasti sociálně-právní, pomoc při jednání s úřady
 • pomoc při výběru a zajištění vhodných stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • půjčování didaktických a stimulačních pomůcek, odborné literatury
 • zprostředkování kontaktů nebo konzultací s dalšími odborníky dle aktuální potřeby
 • pomoc při výběru vhodného předškolního nebo školního zařízení
 • průběžné vyhledávání a poskytování informací užitečných pro rodinu s dítětem se speciálními potřebami
 • odborné semináře, přednášky

Základní činnosti jsou poskytovány zdarma.

 1. b) fakultativní činnosti:
 • hipoterapie, canisterapie, psychorehabilitační pobyty, chirofonetika a popř. další doprovodné služby dle aktuálních možností SRP. Fakultativní činnosti jsou zpoplatněny.

Principy poskytování sociálních služeb

Princip individuality

Pracovníci jsou v rodině hosté a respektují zvyklosti, běžný chod a rytmus každé rodiny. Respektují soukromí – vstupují pouze na ta místa, kam jsou zváni. Pracovník postupuje na základě individuálních odlišností klientů služby a jejich osobních hranic. S klientem služby individuálně plánuje průběh využívání služby a spolu stanovují reálné cíle.

Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb

Služba je poskytována formou spolupráce celého týmu, za aktivní účasti rodiny, která je jeho důležitým členem; služba předpokládá koordinaci, vzájemnou informovanost a realizaci domluvených činností a úkonů v týmu.

Klienti jsou v průběhu služby i při ukončení informováni o návazných službách a je jim nabízeno jejich zprostředkování.

Princip nezávislosti/ samostatnosti

Pracovníci SRP podporují u rodičů a dítěte schopnost nacházet a využívat vlastní zdroje a schopnosti ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí, žít běžným způsobem života, využívat veřejné instituce apod.; klient se po celou dobu rozhoduje o průběhu služby.

Forma poskytované služby:

terénní – služba je poskytována zpravidla přímo v rodinách dětí s postižením v celém Královéhradeckém kraji

ambulantní – služba je poskytována v prostorách SRP Sluníčko

Poskytování služby Středisko rané péče Sluníčko, včetně jednotlivých postupů a činností, se řídí jasně danými pravidly (metodikou služby, směrnicemi, atd.), v souladu s individuálními potřebami klientů. Tzn.: v případě, že pracovní postup, směrnice, apod. není vypracován, pracovník postupuje na základě svého profesního rozhodnutí. Následně je seznámen s postupem celý pracovní tým a v případě, že se postup osvědčil, je zaevidován nový pracovní postup.

Okamžitá kapacita: služba může být sjednána max. pro 120 rodin

Místo poskytování služeb: Královéhradecký kraj

Přehled dávek, příspěvků, právní předpisy

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“), vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 388/2011 Sb.“)

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje

 • příspěvek na mobilitu,
 • příspěvek na zvláštní pomůcku,
 • průkaz osoby se zdravotním postižením
 • a některé benefity, které z něj vyplývají.

Kompetence k rozhodování mají Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka ÚP“),Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán

Nárok na příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a na průkaz osoby se zdravotním postižením má při splnění podmínek fyzická osoba, jestliže je na území ČR hlášena k trvalému pobytu a má zde bydliště. Dávky a průkaz náleží rovněž dalším osobám uvedeným v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které nemají na území ČR trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Bydlištěm se rozumí stav, kdy centrum zájmů má osoba na území ČR (např. se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde připravuje na budoucí povolání). Nárok mají také občané EU krytí přímo použitelným předpisem EU – Nařízením EP a Rady (ES) 492/2011.

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

 • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmínek po 1. 1. 2014),
 • která se opakovaně za úhradu v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
 • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
 • z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v předchozí odrážce,
 • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Výše dávky: 400 Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení anebo
 • těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je, že:

 1. Osoba je starší 3 let (motorové vozidlo, úprava bytu), 15 let (vodicí pes), 1 roku (všechny ostatní pomůcky).
 2. Zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím.
 3. Osoba může zvláštní pomůcku využívat.
 4. Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou. Také nesmí jít o zdravotnický prostředek, který nebyl osobě uhrazen z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčen zdravotní pojišťovnou z důvodu nedostatečné zdravotní indikace.
 5. Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je také podmínkou, že se osoba opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a že je schopna řídit motorové vozidlo nebo je schopna být vozidlem převážena.
 6. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na které je dávka určena, je obsažen ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že jí krajská pobočka ÚP považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje, zda jde o pomůcku v ceně do nebo přes 24 000 Kč a speciální úpravu má pro motorové vozidlo.

Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 24 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne jen osobě, která má příjem (příjem s ní společně posuzovaných osob) nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně do 24 000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje výše uvedený násobek životního minima.

Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, jejíž cena je vyšší než 24 000 Kč, se stanoví tak, že spoluúčast osoby činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků ke spoluúčasti, krajská pobočka ÚP určí nižší míru spoluúčasti (s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), minimálně však 1 000 Kč.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) činí 200 000 Kč.

Limity

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč; 400 000 Kč v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč; 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

 1. nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky
 2. nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP
 3. v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce
 4. v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat
 5. se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla
 6. použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání, nebo
 7. se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Osoba není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže

- v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho vyplacení přestala užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu nebo v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla se z důvodu změny zdravotního stavu přestala opakovaně dopravovat nebo pozbyla schopnost být převážena motorovým vozidlem

- byl vyplacen příspěvek na pořízení vodícího psa a pes v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku zemře nebo ztratí své dovednosti z důvodu onemocnění nebo úrazu, k němuž došlo bez zavinění příjemce dávky

- zemřela.

Povinnost vrátit poměrnou část příspěvku nevzniká, jestliže tato částka nepřesahuje 100 Kč. Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část.

Upozornění:

Doporučuje se sjednávat pojištění vozidel pro případ odcizení, havárie, případně i živelní pohromy. Tyto nemilé události se nevyhýbají ani osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Již pouhá skutečnost, že nemohou používat vozidlo, které potřebí, je velkou komplikací. Jedná-li se o vozidlo, které bylo pořízeno s přispěním státu, je třeba se vyrovnat i s dalšími dopady. V případě, že dojde k odcizení vozidla, osoba ho přestane používat a nastává jedna ze situací, ve které vzniká povinnost vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku, respektive jeho část. Příjemce příspěvku se pak musí vypořádat nejen s tím, že nemá k dispozici vozidlo, které potřebuje, a svou dopravu musí řešit náhradním způsobem, ale i se vzniklou pohledávkou vůči krajské pobočce ÚP. Nemůže být poskytnuta ani další dávka.

V případě nezletilých dětí je třeba věnovat pozornost otázkám, které se týkají nabývání jejich majetku a které upravuje občanský zákoník.

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „TP“ (průkaz TP) má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí, v exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu. Středně těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a zhoršenou schopnost orientace má jen v exteriéru.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP) má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.

Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace.

Od počátku roku 2014 je možné průkaz osoby se zdravotním postižením získat pouze na základě samostatného řízení a posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje některé nároky držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením.

Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na:

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na:

vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,

přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních,

bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),

slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na:

 • vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
 • přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních,
 • bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
 • slevu 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
 • bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě,
 • bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenárokové. Další nároky osob, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy. Těmito předpisy jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

Upozornění: Problematika speciálních označení vozidel (např. parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením), jízdy na zpoplatněných komunikacích apod., nepatří do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí (ani krajských poboček ÚP), ale Ministerstva dopravy. Případné dotazy a praktické problémy řešte prosím s Ministerstvem dopravy či obecními úřady obcí s rozšířenou působností, které speciální označení vydávají.

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Právní úprava: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 505/2006 Sb.“).

Podmínky nároku na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona o sociálních službách. Stupeň závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které osoba není schopna z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu zvládat, a potřeby každodenní mimořádné péče jiné fyzické osoby u osob do 18 let věku a potřeby každodenní pomoci, dohledu nebo péče jiné fyzické osoby u osob starších 18 let věku.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se nehodnotí u osob do 18 let). Pro uznání závislosti v příslušné základní životní potřebě musí existovat příčinná souvislost mezi poruchou funkčních schopností z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a pozbytím schopnosti zvládat základní životní potřebu v přijatelném standardu. Schopnost osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí v přirozeném sociálním prostředí a s ohledem na věk posuzované osoby. Bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení stanoví vyhláška č. 505/2006 Sb.

Výše příspěvku na péči od 1. srpna 2016

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

O zvýšení není třeba žádat, částka bude upravena automaticky.

Řízení o přiznání příspěvku na péči

 • Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném MPSV (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP nebo na Integrovaném portálu MPSV). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.
 • Krajská pobočka ÚP (sociální pracovník) provádí pro účely rozhodování o příspěvku nejprve sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Následně krajská pobočka ÚP zasílá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.
 • Na základě tohoto posudku krajská pobočka ÚP vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv a v jakém stupni závislosti. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje MPSV.

Výplata příspěvku na péči

Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek na péči vyplácí krajská pobočka ÚP, která je příslušná k rozhodování o příspěvku. Příspěvek se vyplácí v české měně převodem na platební účet určený příjemcem příspěvku, anebo v hotovosti.

Zvýšení příspěvku na péči

Příspěvek na péči může být zvýšen o částku 2 000 Kč měsíčně, a to v případě splnění podmínek jednoho ze dvou následujících důvodů:

 1. z důvodu nízkého příjmu oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných, a to
  • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči
   (výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež)
  • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku,

jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu.

 1. z důvodu podpory zdravotně postižených dětí předškolního věku
  • zvýšení příspěvku na péči náleží nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost).
   Výjimkou je dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; dítě, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek, a dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež.

Povinnosti účastníků řízení

podrobit se sociálnímu šetření pro účely přiznání příspěvku na péči,

písemně ohlásit příslušné krajské pobočce ÚP do 8 dnů všechny změny, které mohou mít vliv na nárok, výši nebo výplatu příspěvku na péči,

využívat příspěvek na péči na zajištění potřebné pomoci.

V případě nesplnění povinností může být výplata příspěvku po předchozím upozornění zastavena.

 

Důležité upozornění

Výše uvedený text uvádí pouze zjednodušené podmínky pro poskytnutí dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením. Úplnou informaci naleznete v právních předpisech.

Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP nebo dostupné na stránkách Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Případné dotazy k Vaší konkrétní situaci řešte na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP v místě Vašeho bydliště.

Přijetí žádosti ani vydání formuláře Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na určitou dávku nebo na průkaz osoby se zdravotním postižením nárok.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím, máte možnost podat opravný prostředek (odvolání). Věnujte pozornost informacím uvedeným v „Poučení“ rozhodnutí (oznámení).

Věnujte pozornost celému rozhodnutí (oznámení). Naleznete tam řadu praktických informací i upozornění na některé povinnosti, které máte i po přiznání dávky nebo průkazu osoby se zdravotním postižením.

Hlaste změny, nezatajujte skutečnosti!

Pamatujte, že i nepříznivé situací mají svá řešení.

 

Dávky státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek
 • příspěvek na bydlení
 • porodné
 • pohřebné

Upozornění

Uvedené informace jsou pouze zjednodušené a orientační. Podrobnější informace můžete nalézt na integrovaném portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/. Úplné podmínky pro přiznání dávek státní sociální podpory jsou uvedeny v právním předpise nebo je na základě podrobnějších znalostí o konkrétní situaci vysvětlí pracovníci Úřadu práce České republiky.

Od 1. ledna 2013 dávky pěstounské péče přestaly být dávkami státní sociální podpory. Právní úpravu dávek pěstounské péče obsahuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dávky státní sociální podpory

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte.

Věk nezaopatřeného dítěte

Přídavek na dítě v Kč měsíčně

do 6 let

500

6 – 15 let

610

15 – 26 let

700

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně. V případě, že vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho, který je vyšší. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Dítě zdravotně postižené může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně. Dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena.

Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Příspěvek na bydlení

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Porodné

Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině. Nárok na porodné má rodina, které se narodilo první nebo druhé živé dítě a jejíž příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.

Pohřebné

Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

Podávání žádostí o dávky

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local. Formuláře žádostí naleznete na http://formulare.mpsv.cz/okdavky/.

Odvolacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nárok na dávky

Nárok na dávky má pouze fyzická osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu (občané) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště. Cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Dávky státní sociální podpory náleží rovněž dalším, v zákoně o SSP uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště. Do okruhu oprávněných osob spadají také občané Evropské unie, krytí přímo použitelnými předpisy EU - Nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 a Nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011.

Nárok na výplatu dávek zaniká

uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží.

Příjmy

rozhodné pro nárok na dávky státní sociální podpory zahrnují především příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového pojištění a podporu v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny. Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. čisté příjmy.

Rodinou

pro účely státní sociální podpory se rozumí soužití rodičů a nezaopatřených dětí ve společné domácnosti. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let. U příspěvku na bydlení jsou společně posuzovány všechny osoby, které jsou v bytě hlášeny k (trvalému) pobytu, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.

DALŠÍ VÝHODY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Možnosti přepravy na odborné vyšetření nebo specializované pracoviště u klientů s výrazně omezenou hybností a s jinými vážnými diagnózami


Jestliže je Vaše hybnost omezená, jste např. vozíčkář a pravidelně jezdíte autem na rehabilitaci, máte za určitých podmínek možnost požádat Vaší zdravotní pojišťovnu o proplacení výdajů spojených s tímto cestováním. V praxi se tak děje prostřednictvím Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem. Tiskopis VZP-39/2009 vyplněný vždy lékařem !!!


K čemu slouží

K úhradě nákladů spojených s cestou autem na lékařské vyšetření, kontrolu apod. Jedná se o tzv. cesťáky, tedy o proplacení počtu ujetých kilometrů dle aktuálního sazebníku zdravotní pojišťovny a to nejkratší trasu.


Kdo žádá

a/ Pojištěnec se závažným zdravotním stavem, s omezenou hybností, který se musí pravidelně a dlouhodobě dopravovat např. na rehabilitaci, avšak jeho zdravotní stav mu nedovoluje využít k dopravě ke smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb MHD
b/ pojištěnec se závažným zdravotním stavem, který se potřebuje dopravit ke specialistovi mimo místo svého trvalého bydliště, protože jeho stav vyžaduje specifickou léčbu dostupnou jen v určitém zařízení. Zdravotní pojišťovna přitom částečně hradí náklady pouze do nejbližšího (není-li jasně lékařem uvedeno, že není možno vyšetření či terapii provést v bližším ZZ) možného pracoviště, které je schopno požadovanou zdravotní péči poskytnout.
Ilustrační situace: Pacientka s dětskou mozkovou obrnou, se musí dostavit na kontrolu po ortopedické operaci. Pacient čekající na transplantaci se potřebuje dopravit k zákroku do IKEM v Praze, a mnoho jiných případů.


Za jakých podmínek žádáme

Formulář Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem vyplňuje vždy praktický (obvodní) lékař či specialista, pokud uzná, že pacient má zdravotní indikaci. Vyplňuje tyto kolonky: kód pojišťovny, IČP, odbornost, pacient, trvalý pobyt, kód jeho základní diagnózy, začátek a cíl jím povolené a plánované trasy (odkud-kam), "Důvod transportu" - sem lékař zpravidla jasně popíše zdravotní stav pacienta, který opravňuje lékaře k indikaci přepravy sanitním vozidlem. Zdůvodněním je zejména špatná chůze, podstatné omezení hybnosti, imunodeficita a další důvody znemožňující přepravu hromadnými dopravními prostředky. Dále také vyplní datum, razítko a podpis. Datum indikace musí být vždy menší, než je první datum ošetření na rubu tiskopisu. Kolonku soukromé vozidlo SPZ vyplní pacient a pod tento údaj uvede jméno řidiče, který přepravu provedl.

Není potřebná žádná přesná identifikace řidiče. Stačí uvést manžel, syn, manželka, soused, taxi, nebo čestně prohlásit, že jsem vozidlo neřídil.

Rub formuláře, tedy potvrzení o přítomnosti na odborném vyšetření/ošetření - ústavní péči pak již vyplní lékař zdravotnického zařízení, např. lékař pro FBLR a další navštívené odbornosti. Potvrzením o návštěvě je datum, kdy byla péče provedena, razítko, jmenovka a podpis navštíveného lékaře, nebo jiného ZZ.
Pokud cílové zdravotnické zařízení odmítne, z jakéhokoliv důvodu, formulář orazítkovat, nárok na proplacení cestovních nákladů ZANIKÁ.


Další náležitosti

Osoba přepravovaná za účelem odborné péče nesmí být zároveň řidičem vozidla. Vozidlo tedy musí vždy řidit někdo jiný, než na koho je vypsán formulář, např. partner, rodič, osobní asistent. Pokud jde o samotné vozidlo, jeho vlastníkem je nejčastěji přepravovaná osoba, ale může to být i vůz někoho z Vašich blízkých. Důležitá je oficiální registrace vozidla na fyzickou osobu. Aby Vám pojišťovna proplatila náklady, nesmí být použito žádné firemní vozidlo.


Úhradu nákladů

uplatňuje pojištěnec na zdravotní pojišťovně. Tiskopis převážně odevzdá na Podatelně. Kdo tzv. "cesťáky" likviduje je organizační záležitostí ZP. Nárok zde musíte uplatňovat nejpozději do tří let od první absolvované jízdy. Po uplynutí této lhůty nelze již cestovní náklady proplatit. Výpočet veškerých ujetých kilometrů klienta provádí vždy sama pojišťovna dle vlastního programu pro výpočet vzdáleností. Hrazena je nejkratší možná vzdálenost z místa výjezdu do místa určení a zpět. Vždy je hrazena pouze cesta s pacientem, proto je odvoz k hospitalizaci hrazen pouze TAM, a po jejím ukončení ZPĚT do místa trvalého pobytu.
Tarif pro rok 2016 činil u zdravotní pojišťovny MV ČR (kód 211) za 1 km 5,40 Kč/km. Stejně tak proplácela VZP (111) cca 5,40 Kč/km.
Pro rok 2017 však byl tarif za 1 km u všech zdravotních pojišťoven snížen na 3,86 Kč/1km.


Způsob výplaty peněz

Existují dva způsoby úhrady vyúčtování náhrady nákladů soukromým vozidlem, a to buď převodem peněz na bankovní účet žadatele nebo jsou peníze vyplaceny na poštovní poukázku (tzv. šekovou poukázkou), ale pouze do vlastních rukou, nebo do rukou Vašeho zástupce (nutný průkaz od pošty).


Lhůta pro vyplacení peněz klientovi

Na dobu vyplacení není stanovena doba žádná. Záleží na navštíveném zdravotnickém zařízení, kdy výkony vyúčtuje pojišťovně.
Například redioterapie se účtuje většinou až po ukončení série. Tak se může stát, že to trvá i dva měsíce. A u složitějších případů, kdy revizní lékař pojišťovny třeba chce vyjádření indikujícího lékaře, proč vůbec "cesťák" napsal (nejasná indikace sanitky), může dojít k proplacení i za delší dobu, než zmíněné 2 měsíce.


Kde získám formulář

Formulář má označení VZP 39/2009, tento formulář je stejný pro všechny pojišťovny. Měl by ho mít u sebe Váš obvodní lékař. Formulář je pro lékaře k dispozici pouze na VZP, prodejcem je firma BEKROS na Příční 8, Brno. Ostatní Zdravotní pojišťovny tiskopisy nedistribuují !!! Formulář je k dispozici zdarma ke stažení zde.


Příkaz ke zdravotnímu transportu

Pokud nemáte k dispozici soukromé vozidlo, ale nejste schopen/schopna se sám dopravit na odborné vyšetření nebo specializované pracoviště, požádejte svého praktického lékaře o indikaci přepravy sanitním vozidlem. Pokud lékař shledá důvody pro tento způsob přepravy, vyplní formulář s názvem Příkaz ke zdravotnímu transportu. Oficiální označení formuláře je VZP 34. Náklady spojené s přepravou do nejbližšího zdravotnického zařízení nehradí pacient, ale jeho zdravotní pojišťovna.
Na transport sanitkou mají nárok všichni pacienti, kteří nemohou být přepravováni Veřejnými dopravními prostředky z důvodů možného zhoršení zdravotního stavu, nebo možné újmy na zdraví při přepravě. Ošetřující lékař je vždy za pacienta plně odpovědný a pokud jeho negativní indikace způsobí situaci, při které dojde ke zhoršení současného zdravotního stavu, nebo úrazovému ději zapříčiněným zdravotním stavem pacienta, potom nese právní odpovědnost a je za své rozhodnutí postižen podle stupně poškození pacienta.
Pro nárok na přepravu sanitkou NENÍ vůbec směrodatný příspěvek na mobilitu. Nárok mají i ti, kterým byl tento příspěvek na individuální dopravu přiznán. Podstatná je pouze Vaše diagnóza a omezení hybnosti.
Praktický lékař je povinen indikovat sanitku vždy podle potřeby pacienta. To zmatená, že výjezdní místo nemusí být nutně vždy pouze a jen z trvalého bydliště. Pokud se pacient dočasně odstěhuje někam jinam z důvodů nezbytnosti zajištění péče, je transport do cílového odborného zařízení indikován odkudkoliv. Na upřesnění důvodů tohoto kroku má lékař na Příkaze spoustu místa.

Klient musí počítat: s nutností předat vyplněný příkaz ke zdravotnímu transportu řidiči sanitky, proto jej musí mít fyzicky u sebe před započetím přepravy. Se snahou dopravce o maximalní vytížení vozu. Proto sanita může postupně nakládat více osob a tím se někdy výrazně prodlouží čas příjezdu do cíle, ať už do zdravotnického zařízení anebo nazpět domů. V sanitě může přepravovat omezený počet pacientů. Sanitku zpravidla objednává sám pacient, a to telefonicky, několik dní předem. Při objednání je nutné uvést jméno a příjmení, den a hodinu, na kterou si sanitku objednává, nástupní místo - nejčastěji trvalé bydliště klienta, cílové místo a stav pacienta (dojde, dojde s pomocí, ležící pacient).
Měl/a byste vždy znát přesnou adresu zařízení, do něhož jste jako klient/ka sanitou přepravován/a.


Kde získám formulář VZP 34

I tento by měl mít u sebe v ordinaci Váš praktický lékař.
Formulář je k dispozici zdarma ke stažení zde.

Daňové a poplatkové úlevy související se zdravotním postižením

Skutečnost, že je občan zdravotně postižený, zohledňují i předpisy o daních a poplatcích.

Jde zejména o zákon č. 586/1992 Sb., o dani příjmů ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a příloha k němu, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů.

 

Správní poplatky

Místní poplatky

Tyto poplatky upravuje zákon č. 565/1990 Sb., který pamatuje na občany se zdravotním

postižením v následujících případech:

 • 2

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.

 • 3

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, a jejich průvodci.

 • 4

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.

 • 10

Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst neplatí osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP, a jejich průvodci.

Poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice

Podle § 22 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění placení poplatku nepodléhá užití dálnice, rychlostní silnice a jejich úseků motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou používanými k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. Stupně.

Speciální telekomunikační zařízení pro osoby s tělesným postižením

Možnost speciálních koncových telekomunikační zařízení pro osoby s tělesným postižením.

 

Sleva na telefon

Od 1. ledna 2007 mají zdravotně postižení a sociálně slabí občané nárok na slevu 200 Kč za provoz telefonu. Jde o tyto skupiny občanů:

 • držitelé průkazů ZTP/P,
 • držitelé průkazů ZTP z důvodu praktické nebo úplné hluchoty,
 • osoby pobírající příspěvek na péči,
 • osoby s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami, tzn. osoby, které nepřetržitě alespoň šest měsíců byly a stále jsou příjemci dávky sociální péče.

Operátoři nabízejí svým zákazníkům, spadajícím do těchto skupin, speciální tarify.

Příspěvek je možné využít na pevnou i mobilní linku. Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která je jeho zákonným zástupcem.

Zkontaktujte v první řadě svého operátora, jeho pracovníci vám řeknou, zda od vás potřebují vyplnit žádost o slevu, zda potřebují doklad od sociálního odboru či kopii průkazu mimořádných výhod a seznámí vás se svojí nabídkou.

Sociální odbor příspěvek nevyplácí, dostanete jej od operátora prostřednictvím slevy, sociální odbor hraje pouze tu roli, že vám případně vydá potřebné potvrzení.

Slevy zemního plynu

Od 1. dubna 2007 vstoupil v platnost ve všech plynárenských společnostech skupiny RWE produkt Výhody pro držitele průkazu ZTP/P. Umožňuje získat slevu. Aktuální informace naleznete u poskytovatele.

Pleny

Pojišťovny hradí pleny dětem s postižením od 3 let. Je potřeba posudek od odborného lékaře, že dítě je částečně nebo plně inkontinentní. Pleny předepisuje pediatr a schvaluje revizní lékař. S potvrzeným poukazem lze pleny vyzvednou v lékárně.

Ortopedická zdravotnická obuv

Poukaz předepisuje ortoped, neurolog nebo rehabilitační pracovník. Rodiče si požádají svojí zdravotní pojišťovnu o schválení tohoto poukazu. Poukaz schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Boty se pořídí v prodejnách se zdravotnickou obuví. Příspěvek činí 1000 Kč.

Pobyt v lázních

Doporučení vystavuje neurolog nebo jiný specialista. Návrh pojišťovně píše pediatr. Pokud pojišťovna poukaz schválí, poukaz putuje do lázní, kde ho schvaluje primář lázeňského zařízení. Ten pošle vyjádření a z lázní se rovnou ozvu s termínem nástupu. Pokud pobíráte příspěvek hmotné nouze, lázně celé proplatí (nutné ukázat potvrzení o pobírání příspěvku hmotné nouze).

Od 1. ledna 2014 byla zrušena povinnost hradit regulační poplatek za poskytování lůžkové péče včetně lůžkové lázeňské léčebně rehabilitační péče ve výši 100 Kč.

Slevy a výhody poskytované Českými drahami

Vnitrostátní jízdné - Ve vnitrostátní přepravě mají cestující, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP, nárok na zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví.

Zvláštní jízdné pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/ P

Cestující, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na zvláštní jízdné pro osoby zvlášť těžce postižené na zdraví. Za takto zvýhodněné jízdné mohou cestovat ve 2. třídě všech vlaků. Zvláštní jízdné je finančně velmi výhodné a nárok na něj se dokládá průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Kromě nároku na zvláštní jízdné má držitel průkazu ZTP/P nárok na:

 • bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. třídě, a to i tehdy, využije-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné (například s In Kartou)
 • bezplatnou přepravu jednoho ortopedického vozíku nebo tomu odpovídajícího kompenzačního prostředku

In Karta s aplikací IN 25

Ještě více může cestující s průkazem ZTP nebo ZTP/P ušetřit, pokud si pořídí In Kartu s aplikací IN 25. Díky tomu získává nárok na slevu 25 % ze zvláštního jízdného ZTP, ZTP/P a ze zpáteční slevy ZTP, ZTP/P a také 25% slevu na traťové jízdenky a zvýhodněné Akční jízdenky.

Více informací o In-kartě

Jak cestuje průvodce držitele průkazu ZTP/P?

Průvodce držitele průkazu ZTP/P má nárok na bezplatnou přepravu ve 2. třídě. Funkci průvodce nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P nebo dítě mladší 10 let. Průvodcem cestujícího na ortopedickém vozíku musí být osoba fyzicky zdatná, schopná poskytnout cestujícímu asistenci. Průvodcem nevidomého však může být vodící pes nebo dítě mladší 10 let. Vodící psy nevidomých držitelů průkazů ZTP/P a asistenční psy přepravujeme zdarma.

Cestování v 1. třídě

Při použití 1. třídy zaplatí držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P obyčejné jízdné 1. třídy nebo jiné jízdné 1. třídy, na které prokáže nárok. Pokud je tedy zároveň držitelem In Karty se zákaznickou aplikací IN 25, získá 25% slevu z obyčejného jízdného v 1. třídě.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi jízdným 1. a 2. vozové třídy, na které prokáže nárok držitel průkazu ZTP/P, pokud držitel průkazu ZTP/P současně předkládá platnou zákaznickou aplikaci IN 100, zaplatí průvodce rozdíl v zákaznickém jízdném IN 50. Pokud průvodce držitele průkazu ZTP/P prokáže nárok na zákaznickou aplikaci na In Kartě, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným v 1. a 2. vozové třídě dle aplikace, na kterou prokáže nárok.

Vodící pes nevidomého i asistenční pes je bezplatně přepraven i v 1. třídě.

Místenky

Cena za místenku pro průvodce je stejná jako pro držitele průkazu ZTP/P. V povinně místenkových vlacích (například vlaky SuperCity) je třeba vždy zakoupit místenku i pro průvodce držitele průkazu ZTP/P.

Vodící pes nevidomého neplatí cenu za místenku v místenkovém voze nebo povinně místenkovém vlaku.

Mezinárodní jízdné

Nevidomí, cestující na vozíku a jejich průvodci jsou zvýhodněni i při cestování do zahraničí...

Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P při nákupu mezinárodní jízdenky získá za tratě ČD slevu 75% ve 2. vozové třídě z obyčejného jízdného nebo zákaznického jízdného pro držitele průkazu IN 25 ¼.

Průvodcem nevidomého může být osoba nebo vodící/asistenční pes, u cestujících na vozíku může být průvodcem pouze osoba. Bezplatná přeprava je možná, pokud je nevidomý nebo cestující na vozíku skutečně doprovázen. Jednoho nevidomého/cestujícího na vozíku může doprovázet jen jeden průvodce, resp. jeden vodící/asistenční pes.

Nárok na bezplatnou přepravu

Průvodce nevidomého/cestujícího na vozíku má nárok na bezplatnou přepravu v 1. nebo 2. vozové třídě (shodně s vozovou třídou nevidomého/cestujícího na vozíku) v případě, že nevidomý/cestující na vozíku zaplatí jízdné NRT v 1. nebo 2. vozové třídě příslušné železnice, nebo jízdné se slevou z tohoto jízdného (Rail plus, nabídka CityStar). Bezplatná přeprava se nepřizná průvodci nevidomého/cestujícího na vozíku v případě, že nevidomý/ cestující na vozíku cestuje na některou ze síťových jízdenek (např. Interrail) a u vlaků IRT (není-li stanoveno jinak).

Nevidomý/cestující na vozíku a jeho průvodce musí společně cestovat ve stejné vozové třídě. Samostatně cestující průvodce nevidomého/cestujícího na vozíku je považován za cestujícího bez platné jízdenky. Nevidomé dítě/dítě na vozíku (nebo dítě přepravované ve speciálním kočáru) do 4 let, které cestuje bezplatně a bez jízdenky, nemá nárok na bezplatnou přepravu průvodce.

Odbavení cestujících

Jízdenky se vydávají pouze jako zpáteční a musí být vydány výdejnou jízdenek v zemi, ve které byl průkaz nevidomému vystaven (nástupní a cílová stanice musí být v této zemi). Pro odbočné nebo navazující tratě mohou být jako návazné, k vydané přímé jízdence, vydány také zpáteční úsekové jízdenky. Poplatky za místenky, lůžkové a lehátkové příplatky a některé další rezervace/příplatky za využití vlaků vyšší kvality se vybírají v plné výši.

Prokázání nároku při výdeji na ČD

Jízdenky se vydávají na základě předložení příslušného průkazu ZTP/P vydaného v ČR. Nevidomý/cestující na vozíku musí mít u sebe průkaz ZTP/P, jehož číslo je uvedeno na jízdence a musí se s ním na požádání prokázat.

Železnice zúčastněné na přepravě

Bezplatná přeprava průvodců nevidomých: ATOC, BDŽ, ČD, CFL, MZ, CFR, OSE, CIE, CP, DB, DSB, FS, HŽ, MAV/GYSEV, NS, ÖBB, PKP, RENFE, SBB/CFF, SNCB/NMBS, SNCF, SZ, ZSSK, ZPCG, ŽS.

Bezplatná přeprava průvodců cestujících na vozíku: ATOC, ČD, CFL, DB, DSB, MÁV-START/GYSEV, NS, ÖBB, SBB/CFF, SNCB/NMBS, SZ, ZSSK.

Odborné portály

http://www.klinickalogopedie.cz/, http://www.neurocentrum.cz/,
http://www.alternativnikomunikace.cz/
http://www.praha.apla.cz/
http://www.cadbt.cz/


Sociálně právní poradenství

http://www.mpsv.cz/,

http://www.socialnirevue.cz/,
http://www.nrzp.cz/,
http://www.pravnik.cz/
http://www.sons.cz/

Pomůcky a hračky

http://www.pomucky.com/, http://www.benjamin.cz/, http://www.help-centrum.cz/, http://www.meyra.cz/,
http://www.sedaci-vaky.kampet.cz/


Pejsci

http://www.pomocnetlapky.cz/, http://www.canisterapie.info/, http://www.pes-pomuze.com/

 

 

Ke stažení - publikace, video

Jak lehce vzlétnout - nejen pro rodiny s dítětem s postižením - možno volně stahovat.

Video o rané péče

 

arpcrStředisko rané péče Sluníčko je členem Asociace pracovníků v rané péči a byla mu opětovně udělena Garance kvality.

 

Další naše služby

Nahoru Zpět na úvodní stránku

 

Středisko rané péče Sluníčko
5. května 2023 Aktuálně raná péče

Středisko rané péče Sluníčko

Smějící se zdravé děťátko, tak si asi většina z nás představuje začátek nové etapy v životě rodiny. Někdy se ale dítě narodí dříve, nebo ne úplně v plné síle a zdraví. Nebo na cestě poznávání světa se vyvinou překážky ve vývoji dítěte. A co teď?

Sobotní karneval s rodinami z rané péče
17. dubna 2023 Aktuálně raná péče

Sobotní karneval s rodinami z rané péče

Vydařený, veselý, báječný, takový byl karneval pro rodiny s dětmi, kterým poskytuje podporu a pomoc Středisko rané péče Sluníčko. 

30 let OCH HK - Středisko rané péče Sluníčko
30. října 2022 Aktuálně raná péče

30 let OCH HK - Středisko rané péče Sluníčko

Skutečnost, že se narodí dítě se zdravotním postižením je pro rodiny zdrcující. Radost z narození očekávaného miminka střídá beznaděj, veliký smutek, trápení a obavy o jeho budoucnost. Poradkyně rané péče jsou těmto okamžikům profesně velice blízko. Znají příběhy mnoha rodin. Prožívají s nimi těžké chvíle, ale i radost z každého nového krůčku v rozvoji dítěte, kterým může být nové slovo, získaná dovednost, úsměv.

Elektrárny Opatovice podpořily ranou péči, děkujeme.
17. října 2022 Aktuálně raná péče

Elektrárny Opatovice podpořily ranou péči, děkujeme.

Děkujeme a.s. Elektrárny Opatovice za dar ve výši 30 000 Kč pro Středisko rané péče Sluníčko.

Den otevřených dveří v rané péči
13. října 2022 Aktuálně raná péče

Den otevřených dveří v rané péči

Dne 11.října 2022 otevřelo Středisko rané péče Sluníčko své dveře pro zájemce z řad veřejnosti i odborných pracovišť a organizací.