Poradna pro lidi v tísni nabízí podporu a poradenství lidem v těžké životní situaci, kterou v tuto chvíli nedokáží řešit sami. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství přispívá k řešení nepříznivé situace, která se týká dluhové problematiky, obětí trestných činů, rodinného práva, dědictví a dalších občanských práv dle Nového občanského zákoníku. Poskytuje také podporu a doprovázení v těžké životní situaci, a to formou krizové intervence či podpůrné terapie.

Dne 22. 3. 2018 získala služba Akreditaci Ministerstva Spravedlnosti ČR k poskytování poradenství v oblasti oddlužení (sepis insolvenčního návrhu).

20190328_115454

Kontakt:

Provozní doba

Po 8 - 12   13 - 16  
Út 8 - 12   13 - 16  
St 8 - 12   13 - 16  
Čt 8 - 12  13 - 16  
8 - 12    

Okamžitá kapacita: ambulance 3 klienti, terén 1 klient (jeden klient/ jeden pracovník)

plt

Sociálně právní poradenství

Sociálně - právní poradenství

je zaměřené na:  

 • oblast rodinného práva 
           • výživné
           • úprava styku s dětmi, jejich svěření do péče
           • (před/po) rozvodová situace

      příklad: Tomáš má těsně před maturitou a bydlí na internátě. Otec  mu řekl, že už je velký a ať si vydělává sám, výživné mu platit nebude..

 • problémy s bydlením
           • nájem, podnájem
           • sousedské vztahy
           • družstevní bydlení
           • věcná břemena
           • problematika trvalého pobytu aj.

 příklad: Paní Jana má rok uzavřenou řádnou nájemní smlouvu. Nyní majitel začíná dělat Janě problémy, vyhrožuje vystěhováním, vyhozením jejích věcí…  Neví, jak má postupovat.

 • oběti trestných činů
           • náhrada škody
           • průběh trestního řízení

příklad: Petra pracuje jako pokladní v obchodě. Jednou ji přepadli a přinutili vydat hotovost. Petra se bojí chodit do práce, ač zloděje chytli. Petra neví, co má dělat a co jí čeká do soudního procesu se zlodějem.

 • pozůstalí
          • pohřeb
          • matrika, důchod, banka, převod energií, telefonu…
          • přechod nájmu
          • průběh dědického řízení

příklad: Anně před týdnem zemřel manžel. Moc jí chybí, ale zatím nemá čas ani truchlit - starostí je hodně. Neví, co vše má nyní zařídit, co je důležité a co ještě počká.

 • oblast sociálních dávek

příkladPetr bydlí na ubytovně a nedávno přišel o práci. Pobírá podporu v nezaměstnanosti a od známých se doslechl, že může dostat nějaké peníze na bydlení (příspěvek na bydlení).

 • dluhová problematika
          • rodinný rozpočet
          • komunikace s věřiteli
          • exekuce
          • osobní bankrot

příklad: Manželé si vzali půjčky na zařízení bytu. Manželka ale přišla o práci a začaly problémy se splácením pohledávek. Věřitelé nepřistoupili na jejich snížení.

 
NEPOSKYTUJEME ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ v řízení před soudy nebo jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb. o advokacii. Služby sociálně právního poradenství jsou poskytovány pouze formou poradenství, to znamená za aktivní účasti klienta.

Psychologiské poradenství

Psychologické poradenství

je zaměřené na tyto oblasti:

Krizová intervence

V rámci této služby Vám pomáháme zorientovat se ve Vaší krizové situaci. Může jít o situaci, kdy Vám zemřel někoho blízký, došlo k partnerské krizi, rozchodu, přepadení, ztrátě zaměstnání, majetku a nejste v tuto chvíli schopni problémy sami zvládnout. To může spustit stresovou reakci, jejíž zvládnutí vyžaduje odbornou pomoc. Pomůžeme Vám zaktivovat Vaše schopnosti, které potřebujete k řešení této situace nebo ke zmírnění jejích následků a prohlubování problému.

Podpůrná terapie

V rámci terapie se zaměříme na Vaši, podporu a pomoc, abyste se lépe dokázali přizpůsobit životním úkolům a dokázali unést obtížnou životní situaci. I zde se může jednat například o stavy, kdy Vám do života zasáhla životní pohroma (úmrtí někoho blízkého, rozchod, partnerská krize, přepadení, ztráta zaměstnání, majetku apod.).

Psychologická podpora a doprovázení náročným životním obdobím může pomoci nalézt ztracenou rovnováhu. Podpoříme Vás při znovuzískání sebedůvěry a sebevědomí, při řešení svých problémů, zbavení se potíží nebo alespoň jejich zmírnění.

Pod vedením odborného pracovníka se můžete také učit relaxačním metodám jak docílit uvolnění svalového a psychického napětí v těle s cílem zvýšit svou odolnost vůči stresu, a tak lépe zpracovat svou nepříznivou sociální situaci a situacím předcházet. 

Charakteristika služby

Poslání

Poskytujeme důvěrnou, bezplatnou pomoc a poradenství. Nabízíme podporu a doprovázení lidem v těžké životní situaci, kterou aktuálně (v tuto chvíli) nedokáží řešit sami.

Cíle

 • klient/ ka zná svá práva a povinnosti, ví, co pro danou situaci může udělat, orientuje se v situaci a rozumí souvislostem
 • klient/ ka má informace o možných dopadech a rizicích řešení, zná postup, ví, co bude následovat
 • klient/ ka ví, jaké další služby může využívat a na koho se obrátit, zná návazné služby
 • klient/ ka, získal(a) schopnost či dovednost jak svou situaci samostatně či s podporou pracovníka řešit
 • klient/ ka zná své kompetence, je zorientovaný(á) ve vnitřních či vnějších podporách

Okruh osob

Osoby starší 18 let zejména z Královéhradeckého kraje, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží řešit sami, ani s pomocí svých blízkých. Jedná se zejména o osoby v krizi (osoby, které mají dluhy či jsou takto ohroženi, osoby s nestabilitou v rodinných či jiných vztazích, osoby, které potřebují občansko - právní poradenství, pozůstalí), oběti trestných činů.

Zajišťujeme odborné sociální poradenství v těchto oblastech:

 • řešení dluhů
 • poradenství obětem trestného činu či těm, kteří se cítí být takto ohroženi
 • řešení situací týkající se oblasti občanských práv:
 • rodinné právo
 • dědictví
 • situaci spjatou s bydlením, např. nájemními vztahy, věcná břemena, problematika trvalého pobytu aj.
 • zorientování v systému soc. dávek.

Současně poskytujeme psychologické poradenství:  Krizová intervence, Podpůrná terapie

Neposkytujeme zastupování klientů v řízení před soudy nebo jiné právní služby, jejichž poskytování podléhá zákonu č. 85/1996 Sb. o advokacii. Služby sociálně právního poradenství jsou poskytovány pouze formou poradenství, to znamená za aktivní účasti klienta.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Pracovníci Poradny při práci s klienty dodržují tyto zásady:

 • mlčenlivost - pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a bez souhlasu klienta neposkytují žádné informace nikomu jinému
 • diskrétnost - pracovníci zachovávají ohleduplný přístup, jak ve vztahu k osobě klienta, tak ke sdělovaným či poptávaným informacím
 • partnerství - pracovníci vytváří takové podmínky, aby klient mohl uplatnit v průběhu poskytování služby vlastní vůli a sám zvolit postup, a to s porozuměním důsledku své volby. Pomáhají s návrhem řešení situace klienta, rozhodnutí zůstává vždy na něm;
 • nestrannost - při společné práci pracovníci respektují názory, smýšlení a přesvědčení klienta, bez hodnocení jeho minulosti. Poskytují informace nezávisle na dalších institucích a organizacích.

Tyto činnosti jsou poskytovány zdarma dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. V rámci poskytování služby PLT nenahrazujeme běžně dostupné veřejné služby a instituce. Snažíme se o to, aby naopak klient (zájemce) mohl takové služby využívat.

Okamžitá maximální kapacita: Ambulance: 3, Terén: 1 (jeden klient, jeden pracovník)

Místo poskytování služeb: Poradna pro lidi v tísni, Kotěrova 847, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 591 382, mobil: 777 737 612, e- mail: Isg4AxkzBA2.InmH

Prostředí, ve kterém je služba poskytovaná: Poradna se nachází ve zvýšeném přízemí řadového domu staré zástavby v blízkosti centra města. Je v dobré dostupnosti MHD. Vstup do prostor není bezbariérový, schody nejsou vybaveny nájezdní plošinou pro kočárek či invalidní vozík. Poradna disponuje čekárnou, kuchyňkou a WC pro klientky (bezbariérové). Bezbariérovost jsme schopni poskytnout pouze omezeně z limitů daných prostorovým a materiálním uspořádáním. Pro lepší dostupnost upřednostňujeme objednání předem. Pracovníci Poradny své služby poskytují ve 2 konzultačních místnostech, zároveň disponují 1 kanceláří. 

Další činnost Poradny: Poradna se dále zabývá zvyšováním informovanosti veřejnosti v rozsahu poskytovaných sociálních služeb (dluhové problematika, exekuce a insolvence, finanční gramotnost, psychologická pomoc, poradenství pro pozůstalé), a to formou např. přednášek, otevřených dveří v Poradně, atd.

Formy poskytovaných služeb Poradny:

 • ambulantní – služby jsou poskytovány v prostorách zařízení Poradny, služby jsou poskytovány: osobně, telefonicky, na vyžádání anonymně.

Odborné sociální poradenství je poskytováno také osobám, které nemohou nebo nechtějí komunikovat s odborníkem osobně ani telefonicky, a to formou INTERNETOVÉHO PORADENSTVÍ. Dotaz je možné zaslat též na plt@charitahk.cz Na položené dotazy odpovídají pracovníci Poradny do 5 pracovních dnů od odeslání dotazu.

 • terénní - doprovody

Doprovody: cíl: předat informace, orientace v situaci, psychická podpora

Cílem poskytování služby terénní formou v podobě doprovázení je motivovat klienta k tomu, aby dokázal zrealizovat jednotlivé kroky v rámci dohodnuté spolupráce, které jsou podstatné pro řešení jeho situace a minimalizovat tak důsledky hlubšího propadu jeho „osobní krize“ i důsledky na společenský život, pokud je to možné, pomoci k návratu ze sociálního vyloučení do běžného fungování ve společnosti.

kdo: soc. pracovník, dluhový poradce

komu: v indikovaných případech

1) klientovi OTČ – jako doprovod k soudnímu jednání

2) klientovi, který potřebuje tzv.“rozpohybovat“ pro zrealizování cíle spolupráce a posunu v jednotlivých krocích, které k němu vedou.

Doprovody obětí trestných činů k soudnímu jednání (v roli důvěrníka či veřejnosti – poskytnutí psychické podpory i rady, např. v zátěžové situaci setkání s násilnou osobou), v určitých případech i u dluhového poradenství (jsou-li kompetence klienta snížené, např. pro jejich první jednání s věřitelem), kdy podpora pracovníka pomůže prolomit obavy a zajistí tak klientovi další, již samostatná, jednání.

kam: úřady, soudy, instituce a další (např. pohřeb, nemocnice, domů v případě nevolnosti)

kde: na území města Hradce Králové  

rozsah: 2 - 4 hodiny týdně /1 - 2 klienti

jak dlouho: dle "Individuálního plánu" klienta

Doprovod je spjatý s cílem spolupráce + jednotlivými kroky. O možnosti doprovodu se klient dozví ze vstupního jednání, z informací na nástěnce, webu a letáku.

Klient, kterého se doprovod týká, je soc. pracovníkem edukován o „podobě“ doprovodu předem. Z důvodu podporování samostatnosti klienta je doprovod nabízen zpravidla poté, co se klient pokusí situaci řešit samostatně a tento pokus selže.

Garantovaná nabídka služby  - Poradna pro lidi v tísni

Využijte možnosti dotazu - diskrétně, anonymně, zdarma v Internetové poradně

 

Další naše služby

Zpět na úvodní stránku

30 let OCH HK - Poradna pro lidi v tísni
27. října 2022 Aktuálně sociální poradenství

30 let OCH HK - Poradna pro lidi v tísni

Poradna pro lidi v tísni nabízí pomoc v rámci sociálně právního poradenství při řešení rodinného práva, problémech s bydlením, popřípadě v oblasti sociálních dávek. Jedním z nejčastějších důvodu vyhledání pomoci je zadlužení, exekuce, platební neschopnost či insolvence. V rámci psychologického poradenství poskytuje krizovou intervenci a podpůrnou terapii.

Přibývá lidí, kteří potřebují materiální pomoc
12. září 2022 Aktuálně sociální poradenství

Přibývá lidí, kteří potřebují materiální pomoc

Královéhradecký kraj - Inflace a ceny energií začínají dopadat na nejohroženější skupiny lidí. Zaznamenává to i Poradna pro lidi v tísni Oblastní charity Hradec Králové. „Zájem o potravinovou pomoc se v poslední době minimálně zdvojnásobil,“ řekla v rozhovoru pro Deník sociální pracovnice a odborná poradkyně Renáta Janková, která pomáhá lidem už od roku 2006.

Poradna pro lidi v tísni slaví 20 let
28. dubna 2022 Aktuálně sociální poradenství

Poradna pro lidi v tísni slaví 20 let

Poradna pro lidi v tísni nabízí pomoc již od roku 2002. Lidem v nouzi, v těžkých životních situacích, nabízí v rámci sociálně právního poradenství bezplatnou pomoc při řešení dluhové problematiky, rodinného práva, při problémech s bydlením, v oblasti sociálních dávek.

Dřív se lidé za svoje dluhy styděli, to se změnilo
18. února 2022 Aktuálně sociální poradenství

Dřív se lidé za svoje dluhy styděli, to se změnilo

„Současné zdražování ohrozí velkou skupinu lidí. Řada lidí už dnes žije na hraně a rostoucí ceny na ně tvrdě dopadnou,“ říká vedoucí Poradny pro lidi v tísni Oblastní charity Hradec Králové Zdislava Čepelková.
        
     
    
     
        
             

Nejste si jisti, jestli na vaše exekuce můžete využít akci Milostivé léto? Poradíme jak postupovat
3. listopadu 2021 Aktuálně sociální poradenství

Nejste si jisti, jestli na vaše exekuce můžete využít akci Milostivé léto? Poradíme jak postupovat

Poslanci schválili balík změn v exekucích. Novinkou je i tzv. Milostivé léto, které se koná od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Lidé budou mít příležitost se alespoň částečně vymanit z dluhové pasti a začít znovu žít normální život. Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem. Jde třeba i o podniky s účastí města.