1/ Informace o ochraně osobních údajů pro uživatele služeb OCH HK

CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů v Oblastní charitě Hradec Králové. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen Obecné nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

S vašimi údaji nakládáme s řádnou péčí v souladu s platnými předpisy a zajišťujeme jejich ochranu. V organizaci jsou zavedena pravidla stanovující, který zaměstnanec může mít přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše údaje zásadně nepředáváme mimo Oblastní charitu Hradec Králové s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (př. v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení).

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli, pokud by vám nebylo něco jasné, rádi vám cokoliv z uvedeného vysvětlíme. Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel: 234 665 111, www.uoou.cz

SPRÁVCE VAŠICH ÚDAJŮ

Správcem vašich údajů je Oblastní charita Hradec Králové prostřednictvím svých středisek. Vaše údaje spravuje to středisko, kterého jste klientem. Pokud jste klientem více středisek, spravuje každé středisko pouze ty údaje, které se týkají jejich služby, které jste klientem. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Kdo je správcem vašich údajů, vyplývá především ze situace, ve které údaje o vás získáváme: V situaci, kdy spolu jednáme o poskytnutí služby, předáváte nám údaje nezbytné k tomu, abychom mohli posoudit, zda vám službu můžeme poskytnout a následně mohli spolu uzavřít smlouvu. Zpracováváme tedy takové osobní údaje, které od vás získáme na základě žádosti o poskytnutí služby, z osobního jednání o poskytnutí služby a při samotném uzavírání smlouvy o poskytnutí služby. Správcem vašich údajů je tedy OCH HK a její středisko, ve kterém poskytnutí služby dojednáváte. OCH HK prostřednictvím svých středisek spravuje údaje, které jste jí sami předali, i údaje, které byla oprávněna nebo povinna za daným účelem získat od třetích stran.

V případě, že využíváte služeb Intervenčního centra, Azylového domu, Sociální rehabilitace či Nízkoprahového denního centra, pak Vaše údaje zpracováváme v roli zpracovatele pro Královéhradecký kraj, který Vaše údaje předává na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je správcem Vašich údajů. Vaše údaje v tomto případě mohou být ještě doplněny o další osobní údaje které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění účelu prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky ESF, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu zaměstnanost; (pozn.: těmito doplňujícími osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda jste uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda jste zaměstnán a po jakou dobu, zda jste osobou samostatně výdělečně činnou).

ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Jak již bylo uvedeno výše, zpracování se týká osobních údajů, které od vás získáváme na základě žádosti o poskytnutí služby, v rámci osobního jednání s vámi jako se zájemcem o službu či při samotném uzavírání smlouvy nebo na základě informací a dokumentů poskytnutých vámi v souvislosti se smlouvou, popř. žádostí o poskytnutí služby – jedná se zejména o:

  • identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, státní občanství, pohlaví),
  • kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
  • dále údaje týkající se vaší sociální situace, což souvisí s naší povinností posoudit, zda je vámi požadovaná služba pro vás vhodná a zda splňujete podmínky pro její poskytnutí, či hodnocením naplňování uzavřené smlouvy,
  • citlivé osobní údaje (př. údaje o zdravotním stavu) – tyto údaje od vás požadujeme pouze, vyžaduje-li to situace a je-li to pro poskytování služby nezbytně nutné.

Zpracováváme tedy osobní údaje v rozsahu, ve kterém nám byly vámi poskytnuty, v jakém vznikají za trvání poskytování služby a/nebo v jakém jsme oprávněni či povinni tyto údaje sami zjišťovat na základě právních předpisů či vašeho souhlasu.

K vašim osobním údajům můžeme přiřazovat také:

  • adresní a identifikační údaje jiných osob, které se určitým způsobem buď účastní poskytování služby (př. děti, ostatní rodinní příslušníci, opatrovníci) nebo jsou kontaktními osobami pro případ mimořádné situace,
  • adresní a identifikační údaje osob spolupracujících s námi na řešení situace (lékaři, pedagogové a jiní odborníci)
  • identifikační a kontaktní údaje odpovědného (klíčového) pracovníka, který s vámi na řešení vaší situace nejvíce spolupracuje.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE DATA

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytovat danou službu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám stanoví řada právních předpisů (př. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů; prováděcí vyhláška č. 98/2012 o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému a dále právní předpisy vztahující se specificky k jednotlivým sociálním/zdravotním službám). Některé osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a vnitřních potřeb (jako je například sledování vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb aj.). Některé údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (např. vaše fotky z účasti na námi realizovaných akcích a jejich využití pro propagaci našich služeb).

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývající ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme povinni/oprávněni ty které údaje uchovávat podle Obecného nařízení a dalších obecně závazných právních předpisů, to samé platí, nedojde-li k uzavření smlouvy. Údaje získané při poskytování služby, a mající souvislost s řešením vaší nepříznivé situace, archivujeme po dobu 10 let. Doba pro uchování začíná běžet 1. lednem roku následujícím po roce, ve kterém došlo k ukončení služby, po uplynutí této doby jsou data zlikvidována.

Údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.

JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVAT?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám službu poskytnout.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle situace zpracováváme data, které nám sami předáváte nebo které svoji aktivitou sami vytváříte. V případech, kdy je to k dosažení účelu zpracování vašich údajů nezbytné, doplňujeme tyto údaje o data z dalších zdrojů. Jedná se například o informace od třetích stran př. policie ČR, lékaři.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování provádějí zejména naši zaměstnanci, přičemž OCH HK na základě smlouvy o poskytování služeb pověřuje zpracováním vašich údajů i zpracovatele, a to firmy poskytující informační systémy pro sociální a zdravotní služby, které OCH HK využívá pro vedení dokumentace o poskytovaných službách.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá manuálně a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním i personálním zabezpečení.

Za účelem ochrany vašich dat je jasně definován tzv. systém řízení dokumentace a související organizačně technické zabezpečení ochrany, včetně technických, organizačních a personálních opatření. Pro bezpečnost dat jsou realizovány kontrolní postupy definované interními předpisy. Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí ze své pracovní pozice do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolováni a vázáni povinnou mlčenlivostí.

Pokud jde o příjemce vašich osobních údajů – vedle uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. Orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu našich práv (př. soud). Sdílet vaše osobní údaje s dalšími osobami či organizacemi můžeme také na základě vašeho souhlasu (přičemž způsob, podmínky a rozsah předávání vašich osobních údajů třetí straně je vždy v daném souhlasu specifikován).

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Máte právo na přístup k vašim údajům. V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo požadovat opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které údaje zpracováváme, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje. Máte právo na výmaz vašich údajů či na omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (př. dodržování právních povinností).

Kam se obrátit pro výkon svých práv: Oblastní charita Hradec Králové, Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, och@charitahk.cz, www.charitahk.cz

V případě, že využíváte služeb Intervenčního centra, Azylového domu, Sociální rehabilitace či Nízkoprahového denního centra: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, Datová schránka: sc9aavg, www.mpsv.cz

Souhlas se zveřejňováním osobních údajů - Formulář k vyplnění