Oblastní charita Hradec Králové

Oblastní charita Hradec Králové, domácí péče, péče o seniory, hospicová péče

Sídlo: Komenského 266, 500 03 Hradec Králové

Právní forma: Právnická osoba evidovaná podle zákona o církvích a náboženských společnostech č. 3/2002 Sb., zaevidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické ve smyslu § 15 a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona. IČ: 45979855

Založení: Zakladatelem Oblastní charity Hradec Králové (dále jen OCH HK) je Biskupství královéhradecké se sídlem Velké náměstí 35, Hradec Králové. OCH HK byla založena dne 1. 6. 1992 rozhodnutím biskupa královéhradeckého ve smyslu Kán. 114 –117 CIC a v souladu s § 13 odst. 1 písm. g) tehdy účinného zák. č. 308/1991 Sb. OCH HK je složkou Diecézní katolické charity Hradec Králové se sídlem Velké náměstí 37, Hradec Králové; IČ: 42197449. Statutárním orgánem je ředitel, který je zodpovědný za činnost a hospodaření organizace, rozhoduje a jedná jejím jménem.

Vize OCH HK: Jsme a i nadále budeme známá a respektovaná křesťanská organizace. Pomáháme seniorům a umírajícím, rodinám pečujícím o dítě s postižením, lidem bez domova, lidem ohroženým domácím násilím, lidem v nouzi nebo v krizi. Staráme se o kvalitu a vysokou úroveň poskytovaných služeb. Pracujeme v atmosféře důvěry a otevřenosti. Vážíme si svých pracovníků a dbáme na jejich motivující ohodnocení.

Činnost (citace ze zakládací listiny): OCH HK byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných činností charitativních, sociálních a zdravotnických. Podnikatelská a jiná činnost může být pouze doplňková. OCH HK zajišťuje poslání Církve římskokatolické v oblasti hmotné a duchovní dobročinnosti v souladu s ustanovením Kán. 114 § 2 CIC 1983. Zejména zajišťuje pomoc lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.

Předmětem činnosti OCH HK je zejména: zřizování a provozování charitativních služeb, domovů, zdravotnických, sociálních, školských a jiných zařízení a služeb, jejich metodické vedení a poradenský servis, provozování půjčoven zdravotnických pomůcek, zajišťování a poskytování duchovní a pastorační péče, pořádání sbírek a humanitárních a kulturních akcí za účelem pomoci potřebným v České republice a v zahraničí, právní, sociální a zdravotní poradenství, práce s dětmi a mládeží, práce s rodinami, vzdělávání, koordinace a zajišťování dobrovolnické služby, práce s dobrovolníky, poskytování dalších sociálních služeb, zejména: základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství, služby sociální péče a sociální intervence.

OCH HK poskytuje služby v těchto střediscích:

Na zajištění služeb se podílí Hospodářské středisko (administrativní a ekonomický servis) a Dobrovolníci.