Výroční zpráva

Vážení čtenáři, milí přátelé,

předkládáme Vám Výroční zprávu, ve které Vás chceme seznámit s činností a aktivitami Oblastní charity Hradec Králové v roce 2020.
Mottem loňské výroční zprávy byla myšlenka od M. Aurelia: „Nechovej se, jako kdyby ti bylo předurčeno žít na věky a nečekej na nic. Konej dobro, když můžeš. Konej dobro teď.“

Toto motto resonovalo v naší organizaci po celý uplynulý rok.Nová situace, ve které jsme se ocitli, nám připomněla, jak jsme všichni bez výjimky zranitelní. Prožívali jsme a ještě stále v nás doznívá, strach o zdraví a životy našich blízkých, přátel, spolupracovníků ale mnohdy i strach o sebe. Uvědomovali jsme si jako nikdy předtím, důležitost vztahů v rodinách, mezi přáteli i v zaměstnání. Chyběl nám kontakt s druhými, byli jsme ochuzeni o možnost poznávat nové lidi. „ Když máme pocit, že se nic neděje, děje se toho mnoho“.

Nečekaná změna nás naučila některé věci vnímat jinak, více improvizovat, hledat nové cesty a přístupy. Ani pandemie neochromila chod naší charity. Dále jsme vykonávali činnosti prověřené dlouholetou zkušeností a zároveň jsme se učili novým formám, jak ve světle událostí svůj závazek naplnit.

Dlouhodobý investiční záměr s názvem Hospic pro Hradecko se nachází v další fázi projektové přípravy. Byla dokončena
dokumentace k územnímu řízení. Po získání stavebního povolení, bychom v příštím roce mohli započít výstavbu tohoto tolik potřebného zařízení, s předpokládaným zahájením provozu v roce 2024. Čeká nás spousta práce a hlavně velké úsilí se získáváním finančních prostředků. Více než kdy jindy jsou namístě slova poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o fungování naší organizace.

Charita_VZ_2020_FINAL

Především děkuji svým kolegům a kolegyním za jejich profesionalitu, nasazení, vynalézavost, obětavost a lidský přístup. Za to, že v této těžké a nepřehledné době neztráceli odvahu, trpělivost a naději ve službě potřebným. Přeji jim, aby ve své profesi nacházeli smysl, naplnění, krásné mezilidské vztahy a silnou oporu ve svých rodinách.

Děkuji našim klientům za jejich důvěru a pochopení v naši práci.

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří nemalou měrou přispěli k ulehčení některých náročných situací, zvláště za pomoc při hlídání dětí našich terénních pracovníků.

Děkuji všem, kteří nás podpořili v Tříkrálové sbírce. Děkuji našim dárcům, sponzorům a příznivcům za jejich velkorysost a štědrost, které si velmi vážíme. Děkuji všem, kteří nám jakkoliv pomohli a podpořili nás.

Podpora Vás všech je pro nás důležitá a povzbudivá.

Spolu s Vámi se nám lépe daří naplňovat své poslání. Nejcennější dar, který každý z nás obdržel, je čas. Jsme-li ochotni část tohoto daru věnovat druhým, je to projevem lidskosti a lásky k bližním.

Přeji Vám radost, naději a odhodlání do dalších dní.

Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel Oblastní charity Hradec Králové

 

Povinné informace