Děkujeme za podporu Intervenčního centra 2016 - 2019

Děkujeme za podporu Intervenčního centra 2016 - 2019

Od 1. 1. 2016 do 30. 6.2019 je služba intervenční centra poskytovaná v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím, podporovaná v rámci projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.

Nastal čas ohlédnout se a zrekapitulovat uplynulé období.

Za období od 1.1. 2016 do 31.1. 2019 čerpalo služby Intervenčního centra Hradec Králové 510 klientek a klientů, kteří řešili situaci domácího násilí. Z toho počtu 485 žen a 25 mužů. Největší počet je z regionu Hradec Králové, následuje region Náchod a Trutnov.

Pracovníci centra za toto období obdrželi 254 úředních záznamů o vykázání Policií ČR, na které reagovali s nabídkou pomoci ohroženým osobám. Ve vymezeném časovém úseku realizovali 11 671 výkonů v rozsahu 6 504 hodin. Pro zajímavost - zájemcům o službu, se kterými nebyla následně uzavřena smlouva, bylo poskytnuto 839 výkonů (rozsah 303 hodin).

Nejtypičtější klientkou Intervenčního centra je žena 25 - 45 let, vdaná, případně v družském vztahu, kdy jsou v domácnosti přítomny nezletilé děti.

Od roku 2016 stoupá počet případů domácího násilí, které jsou řešeny v rámci trestního řízení. S ohledem na tento trend rozšířili pracovníci Intervenčního centra svou podporu o specifické instituty na pomoc obětem trestné činnosti (např. jako důvěrníci doprovázejí na Policii ČR a k soudním jednáním, pomáhají sepisovat žádosti o bezplatnou právní pomoc v trestním řízení) a navázali spolupráci s dalšími subjekty uvedenými v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.

V roce 2017 došlo k rozšíření individuální psychologické práce o skupinovou formu podpory v podobě otevření podpůrné skupiny pro klientky.

V roce 2018 došlo k významnému posílení terénní formy služby, kdy pracovníci častěji vyjížděli do regionů za klienty, kteří nemohli ze zdravotních, sociálních či dalších závažných důvodů službu využít v sídle Intervenčního centra v Kotěrově ulici v Hradci Králové.

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje komplexní pomoc pro osoby ohrožené domácím násilím ve formě krizové intervence, sociálně právního a psychologického poradenství v rámci osobních a telefonických konzultací. Stěžejním nástrojem práce je týmová a interdisciplinární spolupráce zejm. s Policií ČR, orgány sociálně právní ochrany dětí. Intervenční centrum pravidelně organizuje interdisciplinární setkání v jednotlivých regionech Královéhradeckého kraje.

EFS