Domácí násilí a COVID ze zkušeností pracovnic IC  v Královéhradeckém kraji

Domácí násilí a COVID ze zkušeností pracovnic IC v Královéhradeckém kraji

Nouzový stav vystavil zkoušce všechny, nevyjímaje sociální služby, které poskytují pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Intervenční centrum poskytovalo své služby v celém rozsahu i po dobu Covid, změny doznala ale pochopitelně forma služeb, nástrojem pomoci se stal telefon a e-mail. Pracovníci podpořili stávající klienty a pomoc byla dostupná i pro nové klienty.

Intervenční centrum v období březen až květen 2020 poskytovalo pomoc průměrně za měsíc 32 různým stávajícím klientkám a klientům, nově pomoci využilo 40 klientů za dané období.

Tým Intervenčního centra také čelil novým situacím a otázkám, např. klientka byla v karanténě a potřebovala poslat na soud právní podání pro zajištění ochrany,  podatelny soudů fungovaly omezeně a v několika případech došlo ke zmatkům při podání návrhu, objevovaly se obavy, zdali policie přijede do domácnosti zasáhnout. S novými klientkami bylo mnohem náročnější navazovat spolupráci bez osobního kontaktu. Obavy vzbuzovaly  také některé zprávy v mediích, kdy se zdálo, že pomoc není dostupná. Kreativitu a trpělivost pracovníků vyžadovaly soupisy  předběžných opatření na ochranu před domácím násilím po telefonech a e-mailech.

Samy klientky jako náročné hodnotily, že jim chybí osobní kontakty s pracovníky a že se zastavila rozběhlá opatrovnická a trestní řízení a již tak dlouhá doba čekání na posun k nové kapitole života se oddálila. Klientky, které trpí vážnými dopady domácího násilí, nucenou izolaci hůře snášely a bylo třeba jim poskytovat zvýšenou podporu. Řada dopadů nouzového stavu se bezpochyby ještě objeví.

Počty konzultací, vykázání a informace od klientů ukázaly, že nouzový stav v některých domácnostech vedl ke zvýšení  situačních incidentů spojených s agresí a pochopitelně se zhoršila situaci v případech akutně probíhajícího vážného domácího násilí, kdy oběť s násilnou osobou ještě sdílí společnou domácnost. V řadě případů nouzový stav zastavil přípravu na odchod oběti z domácnosti. V některých domácnostech, kde násilí neměla tak závažný charakter, se ale situace naopak dočasně stabilizovala, protože se rodina musela zaměřit na existenční témata. Intervenční centrum zažilo klasickou zvýšenou vlnu případů, které ale zná běžně z průběhu roku.

Věřím, že většina ohrožených lidí se dostala k potřebné pomoci.

Podstatné je konstatovat, že na základě zkušeností pracovnic z jednotlivých případů systém pomoci obětem domácího násilí v rámci Královéhradeckého kraje bylo Intervenční centrum po celou dobu nouzového stavu funkční. Policie ČR  v domácnostech zasahovala a realizovala vykázání násilných osob. Za období března až května 2020 IC obdrželo 26 záznamů. V průběhu nouzové stavu se potvrdilo, že vykázání je z dlouholeté praxe intervenčních center jeden z nejúčinnějších nástrojů pro nastartování řešení násilí v domácnosti a nejrychlejší nástroj pro zastavení aktuálního násilí. Okresní soudy pro potřeby obětí násilí také fungovaly bez větších komplikací, pracovnice Intervenčního centra pomohly sepsat klientkám 14 návrhů na vydání předběžného opatření na ochranu před domácím násilím, všechny byly soudy schváleny. V některých kauzách bylo nezbytné spojit své síly s OSPOD, které v závažných kauzách také fungovaly standardně.

Napsala: Mgr. Kateřina Forejtková, vedoucí Intervenčního centra

Kateřina Forejtková Mgr.

vedoucí Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Tel.: 495 530 033 E-mail: 68Go87d7T~BBV8jc-onjGK7%WkvDR6a4Ys