Výroční zpráva  Oblastní charity Hradec Králové za rok 2020
8. července 2021 Aktuálně OCH HK

Výroční zpráva Oblastní charity Hradec Králové za rok 2020

Oblastní charita Hradec Králové vydala Výroční zprávu o své činnosti a aktivitách za rok 2020. Znak z titulní stránky obsahuje slova, která jsou připomenutím uplynulého roku s covidem v našich pracovních i osobních životech.

Vážení čtenáři, milí přátelé,

předkládáme Vám Výroční zprávu, ve které Vás chceme seznámit s činností a aktivitami Oblastní charity Hradec Králové v roce 2020.
Mottem loňské výroční zprávy byla myšlenka od M. Aurelia: „Nechovej se, jako kdyby ti bylo předurčeno žít na věky a nečekej na nic. Konej dobro, když můžeš. Konej dobro teď.“

Toto motto resonovalo v naší organizaci po celý uplynulý rok.Nová situace, ve které jsme se ocitli, nám připomněla, jak jsme všichni bez výjimky zranitelní. Prožívali jsme a ještě stále v nás doznívá, strach o zdraví a životy našich blízkých, přátel, spolupracovníků ale mnohdy i strach o sebe. Uvědomovali jsme si jako nikdy předtím, důležitost vztahů v rodinách, mezi přáteli i v zaměstnání. Chyběl nám kontakt s druhými, byli jsme ochuzeni o možnost poznávat nové lidi. „ Když máme pocit, že se nic neděje, děje se toho mnoho“.

Nečekaná změna nás naučila některé věci vnímat jinak, více improvizovat, hledat nové cesty a přístupy. Ani pandemie neochromila chod naší charity. Dále jsme vykonávali činnosti prověřené dlouholetou zkušeností a zároveň jsme se učili novým formám, jak ve světle událostí svůj závazek naplnit.

Dlouhodobý investiční záměr s názvem Hospic pro Hradecko se nachází v další fázi projektové přípravy. Byla dokončena
dokumentace k územnímu řízení. Po získání stavebního povolení, bychom v příštím roce mohli započít výstavbu tohoto tolik potřebného zařízení, s předpokládaným zahájením provozu v roce 2024. Čeká nás spousta práce a hlavně velké úsilí se získáváním finančních prostředků. Více než kdy jindy jsou namístě slova poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o fungování naší organizace.

Charita_VZ_2020_FINAL

Především děkuji svým kolegům a kolegyním za jejich profesionalitu, nasazení, vynalézavost, obětavost a lidský přístup. Za to, že v této těžké a nepřehledné době neztráceli odvahu, trpělivost a naději ve službě potřebným. Přeji jim, aby ve své profesi nacházeli smysl, naplnění, krásné mezilidské vztahy a silnou oporu ve svých rodinách.

Děkuji našim klientům za jejich důvěru a pochopení v naši práci.

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří nemalou měrou přispěli k ulehčení některých náročných situací, zvláště za pomoc při hlídání dětí našich terénních pracovníků.

Děkuji všem, kteří nás podpořili v Tříkrálové sbírce. Děkuji našim dárcům, sponzorům a příznivcům za jejich velkorysost a štědrost, které si velmi vážíme. Děkuji všem, kteří nám jakkoliv pomohli a podpořili nás.

Podpora Vás všech je pro nás důležitá a povzbudivá.

Spolu s Vámi se nám lépe daří naplňovat své poslání. Nejcennější dar, který každý z nás obdržel, je čas. Jsme-li ochotni část tohoto daru věnovat druhým, je to projevem lidskosti a lásky k bližním.

Přeji Vám radost, naději a odhodlání do dalších dní.

Mgr. Vojtěch Šůstek, ředitel Oblastní charity Hradec Králové

Povinné informace